Αξιολόγηση των επιπέδων μυελοϋπεροξειδάσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου μετά από διατροφική παρέμβαση με μαστίχα

Πτυχιακή Εργασία 23758 144 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των επιπέδων μυελοϋπεροξειδάσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου μετά από διατροφική παρέμβαση με μαστίχα
Συγγραφέας:
Κατσορίδα, Παρασκευή, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), είναι χρόνιες φλεγμονώδεις
ασθένειες του γαστρεντερικού συστήματος, χαρακτηρίζονται από περιόδους έξαρσης και
ύφεσης και διακρίνονται σε δύο νόσους, την Ελκώδη Κολίτιδα (UC) και τη Νόσο Crohn (NC) .
Η αιτιολογία των νόσων δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, αλλά στηρίζεται στην
αλληλεπίδραση γενετικών, ανοσολογικών, μικροβιολογικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων. Η μυελοϋπεροξειδάση (MPO) είναι μια πρωτεΐνη των πολυμορφοπύρηνων
ουδετερόφιλων που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια φλεγμονωδών καταστάσεων και
υπό φυσιολογικές συνθήκες αποτελεί σημαντικό παράγοντα του ανθρώπινου
ανοσοποιητικού συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, έχει φανεί ότι η πρωτεΐνη αυτή αυξάνεται σε
περιπτώσεις χρόνιας φλεγμονής εξαιτίας πολύπλοκων διαταραχών στην ανοσολογική
απόκριση, και για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως βιοδείκτης
ενεργότητας χρόνιων νοσημάτων. Η μαστίχα Χίου αποτελεί το αποξηραμένο ρητινώδες
εξίδρωμα που λαμβάνεται από τους μίσχους και τους κλάδους του δέντρου Pistacia lentiscus
L. var latifolius Coss ή Pistacia lentiscus var. Chiα, και έχει αποδεδειγμένη αντιοξειδωτική και
αντιφλεγμονώδη δράση, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για τις
ευεργετικές της ιδιότητες, και να αποτελεί αντικείμενο με εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση των επιπέδων MPO σε ασθενείς
με ΙΦΝΕ σε έξαρση, έπειτα από παρέμβαση με συμπλήρωμα μαστίχας. Στη μελέτη
συμμετείχαν 34 ασθενείς με ΙΦΝΕ σε έξαρση, εκ των οποίων 10 έπασχαν από UC και 24 από
CD. Αξιολογήθηκαν τα επίπεδα της MPO στον ορό των ατόμων του δείγματος πριν και μετά
την παρέμβαση. Για τον προσδιορισμό της MPΟ πραγματοποιήθηκε Δοκιµασία ΕνζυµοΣυζευγµένης Ανοσοπροσρόφησης ELISA - Sandwitch. Η στατιστική επεξεργασία
πραγματοποιήθηκε με το SPSS (V22.0). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η MPO σχετίζεται
θετικά με την καλπροτεκτίνη των κοπράνων, έναν σημαντικό δείκτη ενεργότητας για τις
ΙΦΝΕ. Τα επίπεδα MPO μειώθηκαν μετά την παρέμβαση, τόσο στην ομάδα που έλαβε το
συμπλήρωμα μαστίχας, όσο και στην ομάδα που έλαβε το placebo. Συγκρίνοντας τα επίπεδα
στις επιμέρους ομάδες της παρέμβασης, φάνηκε ότι στατιστικά σημαντική μείωση
σημειώθηκε στους ασθενείς με CD και στους άνδρες, έπειτα από 3 μήνες λήψης του
συμπλήρωμα μαστίχας, ενώ στατιστικά σημαντική μείωση σημείωσαν και οι γυναίκες της
ομάδας placebo. Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες της παρέμβασης, δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά στις μεταβολές των επιπέδων MPO κατά την παρέμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα της MPO στην αρχή της παρέμβασης. Κρίνεται απαραίτητη
η περαιτέρω διερεύνηση των εμπλεκόμενων μηχανισμών, ώστε να προσδιοριστεί η
επίδραση της μαστίχας στους δείκτες ενεργότητας των ΙΦΝΕ και η θέση της στη διαχείριση
της νόσου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Έντερα - Ασθένειες
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Λέξεις-κλειδιά:
Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, Μαστίχα Χίου, μυελοϋπεροξειδάση
Περιγραφή:
91 σ.,εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ParaskeviKatsorida.pdf

2 MB