Διαχρονική παρατήρηση των μεταβολών της Νεκράς Θάλασσας

Πτυχιακή Εργασία 23694 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχρονική παρατήρηση των μεταβολών της Νεκράς Θάλασσας
Συγγραφέας:
Τσιμάρα, Ελένη, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών της Νεκράς Θάλασσας για τα έτη 1972 – 2019, με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, και την χρήση δορυφορικών και λοιπών δεδομένων. Ειδικότερα, εξετάζεται το πρόβλημα της συρρίκνωσης της επιφάνειας των υδάτων, το οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ο πυρήνας της μεθοδολογίας βασίζεται στην ψηφιοποίηση της στάθμης της Νεκράς Θάλασσας με την χρήση δορυφορικών εικόνων, και την αξιοποίηση του λογισμικού ArcGIS για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στο Δορυφορικό Προγράμμα Landsat της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (National Aeronautics and Space Administration - NASA). Πιο συγκεκριμένα, για την διαδικασία της ψηφιοποίησης έγινε χρήση ψευδέγχρωμων εικόνων, οι οποίες εξήχθησαν με την αξιοποίηση του ArcMap. Οι εικόνες αυτές φέρουν υπέρυθρα κανάλια, διότι τα υδάτινα σώματα απορροφούν την ακτινοβολία των καναλιών αυτών, επομένως είναι περισσότερο διακριτό το όριο μεταξύ της ξηράς και των υδάτων. Παράλληλα, για την ανάλυση της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκε και μια σειρά χαρτών, όπως ένας γεωλογικός χάρτης, ένας χάρτης καλύψεων γης, καθώς και ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Με βάση τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την ψηφιοποίηση, παράχθηκαν χάρτες που παρουσιάζουν την συρρίκνωση της Νεκράς Θάλασσας για όλο χρονικό διάστημα μελέτης και ανά δεκαετία. Συμπερασματικά, προέκυψε ότι μέσα σε 47 χρόνια, η στάθμη Νεκράς Θάλασσας έχει μειωθεί κατά 38 μέτρα και η έκτασή της κατά 375 km2, που αντιστοιχεί σε 38% μείωσης από την αρχική έκταση. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η στάθμη της λίμνης συνεχίζει να μειώνεται με ρυθμό 1 m/έτος, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον της και χρήζει λήψης μέτρων από τις αρμόδιες αρχές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Λιμνοθάλασσες - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Καταβόθρες, Μεταβολή στάθμης υδάτων, δορυφορικά δεδομένα, Νεκρά Θάλασσα, ΣΓΠ
Περιγραφή:
100 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleniTsimara.pdf

4 MB