Η επίδραση της σχολικής ηγεσίας στα επίπεδα ικανοποίησης και παρακίνησης των εκπαιδευτικών Α-βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση. Διερεύνηση δημογραφικών παραγόντων

Μεταπτυχιακή Εργασία 23552 46 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της σχολικής ηγεσίας στα επίπεδα ικανοποίησης και παρακίνησης των εκπαιδευτικών Α-βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση. Διερεύνηση δημογραφικών παραγόντων
Συγγραφέας:
Λαΐου, Φεβρωνία, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος
Περίληψη:
Η ικανοποίηση από την εργασία είναι μία από τις πιο μελετημένες μεταβλητές στον τομέα της ψυχολογίας, σε ότι αφορά τον εργαζόμενο και τον χώρο εργασίας και έχει συσχετιστεί με πολυάριθμα ζητήματα εκ των οποίων και η ηγεσία. Σε ότι αφορά την σχολική ηγεσία, η βιβλιογραφία αναφέρει πως η σχολική ηγεσία έχει τη δύναμη να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς για να επιτύχουν μεγαλύτερη διδακτική αποτελεσματικότητα, αλλά και εργασιακή ικανοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη για τους ίδιους. Η βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι η σχολική ηγεσία είναι πρωταρχικός παράγοντας επιρροής της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, αλλά τα πορίσματα των ερευνών μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι περιορισμένα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της σχολικής ηγεσίας στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και παρακίνησης των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, μετά την οικονομική κρίση. Επίσης, στόχος ήταν η διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών με βάση το πλαίσιο των δημογραφικών τους παραγόντων. Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτέλεσαν 148 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Από την περιγραφική ανάλυση αναδείχθηκε πως η ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι χαμηλότερη αναφορικά με το μισθό που λαμβάνουν και υψηλότερη αναφορικά με τη σχέση τους με τους μαθητές. Η ανάλυση συσχέτισης με τη βοήθεια του συντελεστή Pearson correlation ανέδειξε πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη σχολική ηγεσία και στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης. Ακόμη, φάνηκε πως η εργασιακή ικανοποίηση και η ικανοποίηση από τον εργασιακό ρόλο σχετίζονται σε μέτριο βαθμό με την ηγεσία και τα επιμέρους συστατικά της. Σε ότι αφορά τα δημογραφικά, φάνηκε πως δεν διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική ηγεσία
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Οικονομική κρίση
Οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
σχολική ηγεσία, εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση, εκπαιδευτικοί
Περιγραφή:
96 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FevroniaLaiou.pdf

777 KB