Οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείρισή τους

Μεταπτυχιακή Εργασία 23530 154 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείρισή τους
Συγγραφέας:
Τσούλου, Αριστέα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση που υφίσταται μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του τρόπου με τον οποίον διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Επιμέρους στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη του βαθμού στον οποίον τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων. Για τους σκοπούς της εργασίας διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω της ανάπτυξης δομημένου ερωτηματολογίου και της συλλογής ποσοτικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα των γραμμικών παλινδρομήσεων που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών επηρεάζει με στατιστικά σημαντικό και θετικό τρόπο τη διαχείριση των συγκρούσεων γενικότερα και την επιλογή των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν μία σύγκρουση με συνεργατικό, βολικό ή συμβιβαστικό τρόπο ή μέσω της μεθόδου της αποφυγής ειδικότερα. Αντίθετα, η επιλογή ενός εκπαιδευτικού να υιοθετήσει τον ανταγωνιστικό τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων, δεν εξαρτάται από το επίπεδο της συναισθηματικής του νοημοσύνης. Όσον αφορά στην επίδραση που ασκούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, προέκυψε πως μόνο το χαρακτηριστικό της ειδικότητας επηρεάζει με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη συναισθηματική νοημοσύνη. Όσον αφορά στην επιλογή του τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων, προέκυψε ότι: (i) η επιλογή του συνεργατικού τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων επηρεάζεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο από τα έτη προϋπηρεσίας και την ειδικότητα του εκπαιδευτικού, (ii) η επιλογή του ανταγωνιστικού τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων επηρεάζεται, με στατιστικά σημαντικό τρόπο από το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας και την ειδικότητα του εκπαιδευτικού και (iii) η επιλογή του συμβιβαστικού τρόπου διαχείρισης των συγκρούσεων επηρεάζεται, με στατιστικά σημαντικό τρόπο από το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Συγκρούσεων, Εκπαίδευση
Περιγραφή:
98 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AristeaTsoulou.pdf

847 KB