Διαιτητικές συνήθειες και συμπεριφορές και μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους: 5ετής παρακολούθηση των ατόμων του μητρώου της μελέτης MedWeight

Πτυχιακή Εργασία 23372 89 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαιτητικές συνήθειες και συμπεριφορές και μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους: 5ετής παρακολούθηση των ατόμων του μητρώου της μελέτης MedWeight
Συγγραφέας:
Βοϊτσίδου, Μαρία, Χαρίλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η επιτυχής αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν περιορίζεται μόνο στην απώλειαβάρους, αλλά και στη μακροχρόνια διατήρηση αυτής, καθώς το ποσοστό των ατόμων πουεπανέκτησαν το απολεσθέν βάρος είναι αρκετά υψηλό. Έχουν μελετηθεί αρκετοίπαράγοντες που συμβάλλουν στη μακροχρόνιαδιατήρηση της απώλειας βάρους ,όπως(λ.χ.) η ποσότητα και η ποιότητα της διαιτητικής πρόσληψης . Η διερεύνηση της επίδρασης της κατανομής της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια του 24ώρου στην επίτευξη της μακροχρόνιας διατήρησης της απώλειας βάρους , συμβάλλει στην εύρεση νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τη συσχέτιση της κατανομής της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια του 24ώρου με την απώλεια βάρους είναι ελάχιστα, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές παρεμβάσεις που διερευνούν την διαφορά της κατανομής της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια του 24ώρου μεταξύ ατόμων που διατηρούν την απώλεια, με άτομα που επανακτούν το απολεσθέν βάρος.
Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή μελέτη, η οποία αποτελεί κομμάτι της μελέτης MedWeight, έγινε στα πλαίσια του 5ετούς επανελέγχου. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τον τρόπο που η κατανομή της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια του 24ώρου συμβάλλει στην επιτυχή μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας βάρους, σε διάστημα 5
χρόνων, συγκρίνοντας την κατανομή της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ «μακροχρόνια διατηρούντων» και «πρώην διατηρούντων», σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 68 εθελοντές με ιστορικό απώλειας βάρους που έλαβαν μέρος στον 5ετή επανέλεγχο της μελέτης MedWeight. Κατά την εγγραφή τους στη μελέτη, οι εθελοντές συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιστορικό σωματικού βάρους. Επιπλέον, για την αξιολόγηση της αρχικής διαιτητικής πρόσληψης πραγματοποιήθηκαν 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου. Κατά τον 5ετή επανέλεγχο, οι
εθελοντές διακρίθηκαν σε μακροχρόνια διατηρούντες ( βάρος <90% του αρχικού τους βάρους) , οι οποίοι ήταν 47 στο δείγμα μας, σε πρώην διατηρούντες (βάρος >90% του αρχικού τους βάρους) οι οποίοι ήταν 21 και σε επανακτήσαντες (βάρος >95% του αρχικού τους βάρους κατά την εγγραφή). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, ενώ για την επαναξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης διεξήχθησαν 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου.Τα δεδομένα των ανακλήσεων αναλύθηκαν ως προς τη σύσταση της δίαιτας σε ενέργεια και μακροθρεπτικά συστατικά.
Επιπλέον η πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών, αναλύθηκαν ανά 2ωρο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα δεδομένα που προέκυψαν εξετάστηκαν τόσο μεμονωμένα, όσο και αθροιστικά στο σύνολο της ημέρας και αποτυπώθηκαν σε διαγράμματα, τόσο για το συνολικό δείγμα, όσο και ανά φύλο.Τέλος, από τα δεδομένα των ανακλήσεων, υπολογίστηκαν η διάρκεια εγρήγορσης (ώρες που οι εθελοντές παρέμειναν ξύπνιοι) καθώς και η διάρκεια σίτισης.
Αποτελέσματα: Τα δεδομένα της μελέτης έδειξαν ότι η διάρκεια εγρήγορσης μακροχρόνια διατηρούντων αντρών ήταν σημαντικά αυξημένη (pvalue 0,031) σε σχέση με τους πρώην διατηρούντες. Η ανάλυση της πρόσληψης ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών, στο σύνολο της ημέρας, αθροιστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανά 2ωρο, για το σύνολο του δείγματος και ανά φύλο είχε τα εξής στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Όσον αφορά
το συνολικό δείγμα, οι μακροχρόνια διατηρούντες είχαν μειωμένη αθροιστική ενεργειακή πρόσληψη μεταξύ 16:00-20:00, αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη (σε g ανά κιλό σωματικού βάρους και % της συνολικής ενέργειας) στο σύνολο της ημέρας, μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων (σε g) κατά το διάστημα μεταξύ 16:00 και 04:00 και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών (σε g) κατά το διάστημα 08:00-10:00 σε σχέση με τους πρώην διατηρούντες. Οι μακροχρόνια διατηρούντες άντρες είχαν μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη
κατά το διάστημα 20:00-21:59, αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη (εκφρασμένη σε g ανά κιλό σωματικού βάρους και % της συνολικής ενέργειας) στο σύνολο της ημέρας, αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη ( σε g) κατά το διάστημα 10:00-11:59, μειωμένη υδατανθρακική πρόσληψη (εκφρασμένη σε % της συνολικής ενέργειας) στο σύνολο της ημέρας, μειωμένη υδατανθρακική πρόσληψη (σε g) μεταξύ 14:00 -15:59 μειωμένη αθροιστική πρόσληψη υδατανθράκων στις 18:00, αυξημένη πρόσληψη λίπους στις 12:00 και κατά το διάστημα 20:00-21:59 καθώς και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών (σε g) μεταξύ 08:00-10:00, σε σχέση με τους πρώην διατηρούντες. Τέλος, στις μακροχρόνια διατηρούσες γυναίκες παρατηρήθηκε μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη μεταξύ 16:00-
20:00, 22:00-00:00, μειωμένη πρωτεϊνική πρόσληψη (σε g) κατά το διάστημα 16:00-04:00 και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών (σε g) μεταξύ 18:00-19:59, σε σχέση με τις πρώην διατηρούσες.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη τελικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μακροχρόνια διατηρούντες του συνολικού δείγματος είχαν μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη το απόγευμα, αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη ( %συνολικής ενέργειας και g/kg) στο σύνολο της ημέρας ,μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων(g) από το απόγευμα μέχρι νωρίς το πρωί,
καθώς και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών(g) κατά τις πρωινές ώρες σε σύγκριση με τους πρώην διατηρούντες. Οι μακροχρόνια διατηρούντες άντρες από την άλλη είχαν μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη το βράδυ, αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη το πρωί (g) και στο σύνολο της ημέρας( %συνολικής ενέργειας και g/kg), μειωμένη υδατανθρακική πρόσληψη στο σύνολο της ημέρας( %συνολικής ενέργειας) καθώς και κατά τις
μεσημεριανές και απογευματινές ώρες (g) , καθώς και αυξημένη πρόσληψη λίπους (g) το πρωί και το βράδυ και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών (g) κατά τις πρωινές ώρες συγκριτικά με τους πρώην διατηρούντες άντρες. Τέλος οι μακροχρόνια διατηρούσες γυναίκες, είχαν μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη το απόγευμα ,καθώς και το βράδυ, μειωμένη πρωτεϊνική πρόσληψη ( g) το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών (g) το απόγευμα. Νέες στρατηγικές και παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη μακροχρόνιας διατήρηση της απώλειας βάρους, οι οποίες
θα ωφελήσουν τόσο την κλινική πρακτική όσο και τη δημόσια υγεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Παχυσαρκία - Πρόληψη
Διατροφικές έρευνες
Λέξεις-κλειδιά:
κατανομή της διαιτητικής πρόσληψης κατά τη διάρκεια του 24ώρου, πρώην διατηρούντες, μακροχρόνια διατηρούντες, διατήρηση απώλειας βάρους
Περιγραφή:
75 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaVoitsidou.pdf

3 MB