Η διερεύνηση της σχέσης των θετικών συναισθημάτων και της σχολικής επίδοσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23357 108 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της σχέσης των θετικών συναισθημάτων και της σχολικής επίδοσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λαζαροπούλου, Αικατερίνη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Όπως υποστηρίζουν οι περισσότερες έρευνες, τα θετικά συναισθήματα των μαθητών συνδέονται με υψηλότερη σχολική επίδοση, ενώ τα αρνητικά συνδέονται με χαμηλότερη σχολική επίδοση.
Μεθοδολογία: 112 μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού από σχολεία της Αθήνας συμπλήρωσαν την Κλίμακα Προσανατολισμού στη Ζωή για Νέους και την Κλίμακα Θετικών και Αρνητικών Εμπειριών, οι οποίες συνολικά δίνουν βαθμολογία σε τέσσερις παράγοντες: Αισιοδοξία, Θετικά Συναισθήματα, Αρνητικά Συναισθήματα και Συναισθηματική Ισορροπία. Ταυτόχρονα, συγκεντρώθηκαν οι μέσοι όροι της επίσημης βαθμολογίας των μαθητών στα σχολικά μαθήματα στη δεκαβάθμια κλίμακα.
Ευρήματα: Προέκυψε σημαντική θετική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και τη συνολική αισιοδοξία των μαθητών, ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και τα θετικά συναισθήματα των μαθητών και ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και την ισορροπία συναισθημάτων των μαθητών. Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και τα αρνητικά συναισθήματα των μαθητών. Για τα κορίτσια παρατηρήθηκε σημαντική θετική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και τη συνολική αισιοδοξία, ενώ για τα αγόρια σημαντική θετική συνάφεια ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και τα θετικά συναισθήματα, καθώς και ανάμεσα στη βαθμολογία των δασκάλων και την ισορροπία συναισθημάτων. Τα κορίτσια συγκέντρωσαν μεγαλύτερους μέσους όρους από τα αγόρια στη «Συνολική Αισιοδοξία», τα «Θετικά Συναισθήματα» και την «Ισορροπία Συναισθημάτων», ενώ τα αγόρια συγκέντρωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα κορίτσια στα «Αρνητικά Συναισθήματα». Μαθητές με περισσότερα αδέρφια φάνηκε να έχουν μικρότερο δείκτη αισιοδοξίας, ενώ η μεγαλύτερη μόρφωση της μητέρας συνδέθηκε με μεγαλύτερο δείκτη αισιοδοξίας των παιδιών.
Συζήτηση: Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία ως προς τη θετική συσχέτιση των θετικών συναισθημάτων με την επίδοση αλλά δεν επιβεβαιώνουν την αρνητική συσχέτιση των αρνητικών συναισθημάτων με την επίδοση. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων επάνω στο ζήτημα της συσχέτισης συναισθημάτων και επίδοσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Μαθητές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Επίδοση, Συναισθηματική Ισορροπία, Αισιοδοξία, Αρνητικά Συναισθήματα, Θετικά Συναισθήματα
Περιγραφή:
115 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniLazaropoulou.pdf

1 MB