Ευρετήριο νέων τεχνολογιών εφαρμογής σε πολιτιστικούς χώρους. Η συμβολή και η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους στην πολιτιστική διαχείριση

Μεταπτυχιακή Εργασία 23347 99 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευρετήριο νέων τεχνολογιών εφαρμογής σε πολιτιστικούς χώρους. Η συμβολή και η αποτελεσματικότητα της χρήσης τους στην πολιτιστική διαχείριση
Συγγραφέας:
Ιλαρίδη, Ερριέτη, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζει τη διάκριση των νέων τεχνολογιών στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρατίθενται οι νέες τεχνολογίες με παραδείγματα πολιτιστικών οργανισμών όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Σε αυτό το μέρος, εξηγείται ο τρόπος χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους πολιτιστικούς οργανισμούς καθώς και τα αποτελέσματα από τη χρήση τους σε αυτούς.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας, αποτελεί την έρευνα της συγκεκριμένης εργασίας. Πραγματοποιείται δηλαδή η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν. Στην ταξινόμηση αυτή εξετάζονται τρεις ομάδες νέων τεχνολογιών, οι οποίες είναι οι εκπαιδευτικές, οι περιβαλλοντικές και οι επικοινωνιακές – μέσων κοινωνικής δικτύωσης τεχνολογίες. Από την έρευνα που έγινε, παρατίθενται τα ενδεικτικά κόστη σε κάθε μια κατηγορία, τα οφέλη, τα μειονεκτήματα και τέλος τα αποτελέσματα της χρήσης τους.
Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εργασία προτείνονται κάποιες πρακτικές, που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των πολιτιστικών οργανισμών στο διαδίκτυο. Προτείνονται ακόμα λύσεις στο πρόβλημα που δημιουργεί όταν απαιτείται η φυσική παρουσία στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Πρόβλημα το οποίο μπορεί να υφίσταται είτε για λόγους ανωτέρας βίας, όπως της πανδημίας του Covid-19, που κατόπιν κρατικής εντολής έκλεισαν οι πολιτιστικοί οργανισμοί για τη μη εξάπλωση του Covid-19.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστικοί Οργανισμοί
Πολιτιστική κληρονομιά - Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Καινοτομία
Περιγραφή:
79 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ErrietiIlaridi.pdf

2 MB