Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους : Εμπειρική μελέτη σε Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 23320 227 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους : Εμπειρική μελέτη σε Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου, Άννα, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Στη σημερινή εποχή που ζούμε, της παγκοσμιοποίησης, η έννοια του μάρκετινγκ και της εικόνας ενός οργανισμού, μπορούν να επεκταθούν και στον εκπαιδευτικό τομέα. Παρόλο που στην Ελλάδα οι μαθητές φοιτούν στο δημόσιο σχολείο όπου ανήκουν γεωγραφικά, ωστόσο οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολική μονάδα και εκπαιδευτικό σύστημα φοίτησης για τα παιδιά τους, επιλέγοντας μέσα από ένα σύνολο Ιδιωτικών σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Η παρούσα μελέτη, ερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονεϊκή επιλογή σχολείου, καθώς και το κατά πόσο το δημογραφικό προφίλ των γονέων επιδρά σ’ αυτήν την επιλογή. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με την οργανωσιακή εικόνα ενός οργανισμού, τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των γονέων σχολείου για τα παιδιά τους και το μάρκετινγκ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στο δεύτερο και ερευνητικό μέρος περιγράφεται η έρευνα που εκπονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του 2019 σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε Ιδιωτικά σχολεία του Νομού Αττικής. Κατασκευάστηκε και χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο σε 110 γονείς. Έγκυρα ήταν τα 99 ερωτηματολόγια και 10 δεν επιστράφηκαν. Μετά από στατιστική ανάλυση εξήχθησαν ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ιδιωτικού σχολείου φοίτησης για τα παιδιά. Επίσης, οι παράγοντες «Εκπαιδευτικό προσωπικό», «Εκπαιδευτική φιλοσοφία», «Μαθησιακή απόδοση μαθητών», «Εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές δομές», «Ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον» , «Θέση σχολείου» και «Άλλες παροχές» φάνηκαν να επηρεάζουν πολύ τη γονεϊκή επιλογή σχολικής μονάδας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι παράγοντες «Εικόνα και φήμη σχολείου» και «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες», επηρεάζουν μέτρια τους γονείς στην επιλογή σχολείου. Στη συνέχεια, το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο σπουδών, δε φάνηκαν να επηρεάζουν την επιλογή σχολικής μονάδας. Αντίθετα, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός τέκνων φάνηκαν να την επηρεάζουν, καθώς οι έγγαμοι αποδείχτηκαν να δίνουν περισσότερη σημασία στην «Εκπαιδευτική φιλοσοφία» και στις «Εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές δομές» σε σχέση με τους άλλους (Διαζευγμένους, Χήρους και Άγαμους). Ακόμη, προέκυψε ότι οι έχοντες δύο παιδιά δίνουν περισσότερη σημασία απ’ αυτούς που έχουν τρία παιδιά στο «Ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον» , καθώς κι οι έχοντες δύο παιδιά που φοιτούν στο σχολείο περισσότερη σημασία στο «Ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον» και στην «Εκπαιδευτική φιλοσοφία». Στη συνέχεια, το μηνιαίο εισόδημα φάνηκε να επηρεάζει τη γονεϊκή επιλογή σχολείου, καθώς αυτοί που έχουν εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ δίνουν βαρύτητα στη «Θέση σχολείου», σε αντίθεση με αυτούς που έχουν εισόδημα άνω των 2000 ευρώ. Τέλος, εντοπίστηκε ότι οι μητέρες με υψηλό μηνιαίο εισόδημα ενδιαφέρονται περισσότερο για τη «Μαθησιακή απόδοση των μαθητών» κι ότι το επίπεδο σπουδών τους δεν επηρεάζει την επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Δημοτικά σχολεία
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Μάρκετινγκ
Δημόσια σχολεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
89 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnnaPapageorgiou.pdf

2 MB