Επικινδυνότητα του Δελταϊκού Μετώπου του Πηνειού ποταμού στους παράκτιους κινδύνους που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή

Μεταπτυχιακή Εργασία 23112 37 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επικινδυνότητα του Δελταϊκού Μετώπου του Πηνειού ποταμού στους παράκτιους κινδύνους που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή
Συγγραφέας:
Τσιρώνης, Γεώργιος, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Στo πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε η τρωτότητα του δελταϊκού μετώπου του Πηνειού ποταμού στους παράκτιους κινδύνους που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτομωσαϊκά του 1996 και πρόσφατες δορυφορικές εικόνες από Google Earth, ώστε να εκτιμηθεί η διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής στη περιοχή μελέτης. Εν συνεχεία, μέσω της εφαρμογής του δείκτη της παράκτιας φυσικής τρωτότητας, επιχειρείται να αποδοθεί η κατηγοριοποίηση της ακτογραμμής του παράκτιου μετώπου στη διάβρωση ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας (ΜΣΘ) εξ’ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν επεξεργάστηκαν με τη χρήση λογισμικού GIS και παράχθηκαν επιμέρους θεματικοί χάρτες στους οποίους απεικονίζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του αναλυτικού εργαλείου. Επιπλέον, διερευνήθηκαν χαρακτηριστικά του τμήματος της παράκτιας ζώνης με υψόμετρο κάτω του ενός μέτρου και αποτυπώθηκαν οι χρήσεις γης που πρόκειται να απολεσθούν από την αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν το βαθμό τρωτότητας της παράκτιας ζώνης του δέλτα του Πηνειού ποταμού και τις επακόλουθες συνέπειες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Λοιπά Θέματα:
Πηνειός, Ποταμός
Κλιματικές μεταβολές
Ακτές, Μεταβολές των - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκτίμηση αντικτύπου, Δείκτης Παράκτιας Τρωτότητας, ΣΓΠ, Πηνειός, κλιματική αλλαγή
Περιγραφή:
76 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosTsironis.pdf

3 MB