Προπόνηση ισχύος και λιπιδαιμικό προφίλ νεαρών γυναικών -Επίδραση διατροφικών συνηθειών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23094 68 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προπόνηση ισχύος και λιπιδαιμικό προφίλ νεαρών γυναικών -Επίδραση διατροφικών συνηθειών
Συγγραφέας:
Περογιαννάκης, Γεώργιος, Ηρακλής
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η άσκηση ισχύος προκαλεί σημαντική βελτίωση στη λειτουργική ικανότητα του μυοσκελετικού συστήματος σε σύντομο διάστημα και με σχετικά μικρό όγκο προπόνησης. Οι μεταβολικές της επιδράσεις είναι όμως εν πολλοίς άγνωστες ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με το λιπιδαιμικό προφίλ.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του όγκου προπόνησης γρήγορων έκκεντρων συσπάσεων στο λιπιδαιμικό προφίλ πριν και μετά από 20 προπονητικές μονάδες, σε νεαρές γυναίκες. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση των διατροφικών συνηθειών των συμμετεχόντων στην μεταβολή των δεικτών του λιπιδαιμικού προφίλ.
Μέθοδος: Είκοσι εννέα νεαρές γυναίκες (21,0±1,7έτη, 59,1±9,7Kg, 166,0±6,7εκ., 26,0±7,1% σωματικού λίπους), χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και πραγματοποίησαν είτε (1) 3 είτε (2) 6 είτε (3) 9 σειρές των 4 έκκεντρων ημικαθισμάτων, υψηλής ταχύτητας, με φορτίο 70% της μέγιστης μειομετρικής δύναμης, για 10 εβδομάδες [2 προπονητικές μονάδες (ΠΜ)/εβδ.]. Στην πρώτη και τελευταία ΠΜ, 1 ώρα πριν, 2, 24 και 48 ώρες μετά, λήφθηκε δείγμα φλεβικού αίματος, για την αξιολόγηση του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερόλη, apoA, LDL-χοληστερόλη). Η διατροφική πρόσληψη εκτιμήθηκε με 3 ανακλήσεις 24ώρου στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε Ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενα δείγματα και τον δείκτη συσχέτισης του Pearson (P<0,05).
Αποτελέσματα: Σημαντικές θετικές (p<0,01) μεταβολές στις συγκεντρώσεις των λιπιδίων ηρεμίας διαπιστώθηκαν μετά το τέλος της προπονητικής παρέμβασης, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p<0,05). Μάλιστα οι μεταβολές αυτές είχαν μια δοσοεξερτώμενη σχέση με τον όγκο προπόνησης. Οι μεγαλύτερες μεταβολές διαπιστώθηκαν στην ομάδα των 9 σειρών (-34,9±7,83 – 31,5±10,5%) και οι μικρότερες στην ομάδα των 3 σειρών (-10,7±6,3 – 16,1±11,5%). Πιο συγκεκριμένα, η ποσοστιαία μείωση της ολικής χοληστερόλης ήταν 4% για την ομάδα των 3 σετ, 11% για την ομάδα των 6 σετ και 17% για την ομάδα των 9 σετ, η μείωση των τριγλυκεριδίων ήταν 9% για την ομάδα των 3 σετ, 16% για την ομάδα των 6 σετ και 18% για την ομάδα των 9 σετ, η αύξηση της HDL χοληστερόλης ήταν 4% για την ομάδα των 3 σετ, 10% για την ομάδα των 6 σετ και 17% για την ομάδα των 9 σετ και η μείωση της LDL χοληστερόλης ήταν 7% για την ομάδα των 3 σετ, 16% για την ομάδα των 6 σετ και 23% για την ομάδα των 9 σετ. Η διατροφή των εθελοντριών δεν επηρέασε τις παραπάνω θετικές βελτιώσεις του λιπιδαιμικού προφίλ.
Συμπεράσματα: H εφαρμογή 4 γρήγορων έκκεντρων ημικαθισμάτων των 3 ή 6 ή 9 σειρών, 2 φορές την εβδομάδα για 10 εβδομάδες επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο λιπιδαιμικό προφίλ νεαρών γυναικών. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ του όγκου προπόνησης και των ασκησιογενών μεταβολών των λιπιδικών συγκεντρώσεων, με τις μεγαλύτερες βελτιώσεις να εμφανίζονται έπειτα από την πραγματοποίηση αυξημένου όγκου προπόνησης (9σειρές χ 4 επαν./Π.Μ.). Η διατροφική πρόσληψη μακρο- και μικρο- θρεπτικών συστατικών δεν επηρέασε την επίδραση της άσκησης στο λιπιδαιμικό προφίλ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Λιπίδια - μεταβολισμός
Γυναίκες - Άσκηση
Λέξεις-κλειδιά:
έκκεντρη άσκηση, λιπιδαιμικό προφίλ, διατροφικές συνήθειες
Περιγραφή:
55 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIOSPEROGIANNAKIS.pdf

1 MB