Ανάπτυξη προδιαγραφών για σταθμισμένα γεύματα στην εστίαση

Πτυχιακή Εργασία 22542 39 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη προδιαγραφών για σταθμισμένα γεύματα στην εστίαση
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Κωνσταντίνα, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Η αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με την διατροφή οφείλεται κατά ένα μέρος στην μειωμένη πληροφόρηση του πληθυσμού. Οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και πιο συχνά τα έτοιμα γεύματα, διότι ο χρόνος ενασχόλησης με την παρασκευή γευμάτων στο σπίτι μειώνεται ραγδαία. Η δημιουργία σταθμισμένων γευμάτων στην εστίαση κρίνεται αναγκαία ώστε να γίνουν οι επιλογές των καταναλωτών πιο υγιεινές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη των προδιαγραφών για δημιουργία σταθμισμένων γευμάτων στη εστίαση. Αρχικά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται η αναγκαιότητα ύπαρξης μίας εκτενέστερης ενημέρωσης των πολιτών καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τέτοιες ενέργειες σχετικά με τα επίπεδα υγείας του πληθυσμού. Στην συνέχεια, παρατίθενται κάποιες πληροφορίες σχετικά με εντοπισμένα συστατικά των τροφίμων που μπορεί να επηρεάσουν επίπεδα που προαναφέρθηκαν. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται εμπειρικά ευρήματα σχετικά με την πρόθεση αλλαγής διατροφικών επιλογών σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Στο επόμενο μέρος της μελέτης, παρουσιάζεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας γύρω από την διερεύνηση ορισμένων επιλεγμένων συνταγών ώστε να εφαρμοστεί ένα πρότυπο στάθμισης αναφορικά με τα μακροθρεπτικά συστατικά. Επιπρόσθετα, γίνεται λεπτομερής αναφορά στις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των συνταγών. Στο τελευταίο μέρος, τα αποτελέσματα, αποτελούνται από εκτενή αναφορά στην διατροφική ανάλυση των συνταγών και συγκριτικά στοιχεία για την στάθμιση που εφαρμόστηκε στην κάθε συνταγή. Επιπλέον, παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν με βάση την βιβλιογραφία, την μεθοδολογία και το επίπεδο δυσκολίας εφαρμογής του προτύπου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Εστίαση, μαζική
Λέξεις-κλειδιά:
σταθμισμένες συνταγές, σταθμισμένα γεύματα, γεύματα μακρυά από το σπίτι, νοσήματα σχετιζόμενα με την διατροφή, διατροφική ανάλυση
Περιγραφή:
82 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinaPanagopoulou.pdf

1 MB