Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 2235 213 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής
Συγγραφέας:
Πλεξίδα, Μάρθα
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και κλιματικών παραγόντων που επηρεάζουν την ετήσια κατανάλωση νερού ανά νοικοκυριό και η διερεύνηση των ενδεχόμενων χωρικών διαφοροποιήσεων στον τρόπο και το βαθμό επίδρασής τους στην κατανάλωση νερού, στους δήμους και τις κοινότητες του Νομού Αττικής.
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, εκτός από τα στοιχεία της ετήσιας κατανάλωσης νερού ανά νοικοκυριό για το έτος 2002, που προέρχονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π., χρησιμοποιούνται δεδομένα που αφορούν κυρίως τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού της Ελλάδας, το 2001, και προέρχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάζεται η επίδραση μεταβλητών σχετικών με το δημογραφικό προφίλ των καταναλωτών (ηλικία, αριθμός μελών της οικογένειας, μέγεθος κατοικίας, επάγγελμα, επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδημα), καθώς και δεδομένα κλιματικών συνθηκών στην κατανάλωση νερού.
Στην εργασία εφαρμόζονται μέθοδοι στατιστικής και χωρικής ανάλυσης, όπως η μέτρηση του βαθμού χωρικής αυτοσυσχέτισης των δεδομένων κατανάλωσης νερού, που αφορά στην κατανόηση της χωρικής κατανομής και δομής τους, και η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση, με την οποία διερευνώνται τοπικές διαφοροποιήσεις στις σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης νερού και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Παράλληλα επιχειρείται η ερμηνεία των εμπειρικών ευρημάτων της ανάλυσης.
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού, που καθίσταται απαραίτητος με δεδομένα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η αύξηση του πληθυσμού στην Αττική, η μείωση των εκμεταλλεύσιμων υδατικών πόρων και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Νερό - Κατανάλωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Water consumption - Greece - Attica (Nome)
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Water resources - Greece - Attica (Nome)
Περιγραφή:
100 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pleksida.pdf