Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη: Η περίπτωση των μουσείων Εθνικής Αντίστασης στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 21848
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη: Η περίπτωση των μουσείων Εθνικής Αντίστασης στην Αττική
Συγγραφέας:
Χαλικιάς, Αντώνιος, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προβολή θεματικών πολιτιστικών διαδρομών για τα μουσεία Εθνικής Αντίστασης ενάντια στη Γερμανική Κατοχή 1941 - 1944 που εντοπίζονται στην Αττική.
Εφαλτήριο για την έρευνα αποτελεί η βαθιά τομή που έθεσε το αντιστασιακό κίνημα του 1941 – 1944 στην ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας και το πώς αυτό μετουσιώνεται στη σύγχρονη εποχή.
Η διπλωματική εργασία δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εμφανίζεται το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται η εργασία και παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί που επιτρέπουν την κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της ιστορικότητας ενός τόπου, της πολιτιστικής του ιδιαιτερότητας και της βιώσιμής του ανάπτυξης. Μέσα από την ανάλυση των σχέσεων αυτών προκύπτει η δικαιολογητική βάση για την επιλογή της χάραξης πολιτιστικών διαδρομών ως πρακτικής για την επίτευξη του στόχου της αειφορίας και αναφέρονται ενδεδειγμένα παραδείγματα πολιτιστικών διαδρομών με θεματικό προσανατολισμό, για ιστορικά γεγονότα μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα ειδικότερα.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Αττικής όπως αυτή προσδιορίζεται από το γεωφυσικό της περιβάλλον και την ιστορίας της και προτείνεται η χάραξη συγκεκριμένων πολιτιστικών διαδρομών που να συνδέουν τα μουσεία Εθνικής Αντίστασης 1941 – 1944 για 11 δήμους της Αττικής. Για κάθε μια από αυτές τις δημοτικές ενότητες παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία για τη αντιστασιακή δράση που ανέπτυξαν ενώ γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε μουσείου που φιλοξενούν. Τέλος, με επιτόπια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε 5 από αυτούς τους δήμους, προκρίνονται, οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την αναγκαιότητα χάραξης αυτών των πολιτιστικών διαδρομών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Μουσεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Αττική, εθνική αντίσταση, βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτιστική διαδρομή, Μουσεία
Περιγραφή:
58 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AntoniosChalikias.pdf

2 MB