Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21742
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη
Συγγραφέας:
Κύτρου, Καλλιόπη, Δημοσθένης
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτης, Χρίστος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει συγκριτικά τις στάσεις και αντιλήψεις των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους ανέλιξη. Κύριος στόχος της έρευνας, ήταν επίσης, να αναδείξει την οπτική των γυναικών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και να διατυπώσει προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή τους.
Η έρευνα μας χρησιμοποίησε την ποσοτική μέθοδο με ερωτηματολόγιο σε γυναίκες εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και το δεύτερο μέρος περιέχει ερωτήσεις που διερευνούν τα εμπόδια που οι ίδιες θεωρούν σημαντικά καθώς και τα κίνητρα για μελλοντική συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωπες με εμπόδια στην πορεία εξέλιξής τους, δεν επιθυμούν να γίνουν διευθύντριες σχολικών μονάδων λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στις απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών ανάμεσα στις δύο ομάδες αφού και οι δύο αναφέρουν ότι είναι επιφορτισμένες με το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων, οπότε δε δείχνουν ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση μιας διευθυντικής θέσης.
Επίσης καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των γυναικών, προτάσεις ώστε οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να ενθαρρυνθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά και να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως σε πολλά ερωτήματα που τέθηκαν στις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις απόψεις τους
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Ελλάδα
Γυναίκες στην εκπαίδευση - Στάσεις και απόψεις
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Διοίκηση - Γυναίκες
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια - Διοίκηση - Γυναίκες
Εκπαιδευτική ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
διευθυντικά στελέχη, εμπόδια, οικογενειακές υποχρεώσεις, διοίκηση της εκπαίδευσης
Περιγραφή:
142 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KalliopiKytrou.pdf

2 MB