Διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών υψηλής δημιουργικότητας με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 21739
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών υψηλής δημιουργικότητας με τους συνομηλίκους τους στο δημοτικό σχολείο
Συγγραφέας:
Μελισσού, Βαλεντίνα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος Δημήτρης
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συμβολή στη διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών με υψηλή δημιουργικότητα και τους συνομηλίκους τους. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και δημοφιλίας, σε συνδυασμό με κάποιους παράγοντες χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ορισμένα κριτήρια επιλογής φίλων που μπορεί να επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού που φοιτούν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Το μέγεθος του δείγματος απαρτίστηκε από 127 παιδιά με ηλικιακό μέσο όρο τα 11 έτη. Η αξιολόγηση των παραγόντων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας πραγματοποιήθηκε μέσω της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου BigFive, στη σύντομη μορφή του (GBFQ-C-SF; Markos&Kokkinos, 2017), το δημιουργικό δυναμικό αξιολογήθηκε μέσω του EPOC – verbal (Lubartetal., 2012), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων εξετάστηκαν μέσω του κοινωνιομετρικού τεστ (Coie, Dodge και Coppotelli, 1982). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η δημιουργικότητα δε σχετίζεται με τη δημοφιλία. Οι δημιουργικοί μαθητές δεν είναι πιο δημοφιλείς από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργικότητα, ως κριτήριο επιλογής φίλων, δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ακόμη, φάνηκε ότι οι δημιουργικοί μαθητές διαφέρουν σημαντικά ως προς το φύλο, με τα κορίτσια να είναι πιο δημιουργικά από τα αγόρια. Διαφορά ως προς τη δημιουργικότητα παρατηρήθηκε και μεταξύ των τάξεων, με τους μικρότερους ηλικιακά μαθητές (Ε’ τάξη) να εμφανίζουν πιο υψηλή δημιουργικότητα από τους μεγαλύτερους (Στ’ τάξη). Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι δημιουργικοί μαθητές είναι αρκετά συγκαταβατικοί και εξωστρεφείς όπως και οι δημοφιλείς εμφανίζονται ιδιαίτερα εξωστρεφείς και ανοικτοί σε νέες ιδέες.Ωστόσο, για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση - Παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
δημοτικό σχολείο, προσωπικότητα, κοινωνικές σχέσεις, δημοφιλία, δημιουργικότητα
Περιγραφή:
132 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ValentinaMelissou.pdf

1 MB