Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων παρα-προϊόντων οινοποίησης στις λειτουργίες μονοκυττάρων σε κατάσταση φλεγμονής

Μεταπτυχιακή Εργασία 21696
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων παρα-προϊόντων οινοποίησης στις λειτουργίες μονοκυττάρων σε κατάσταση φλεγμονής
Συγγραφέας:
Τσώτα, Μαρία, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου Ελισάβετ
Περίληψη:
Η μέτρια κατανάλωση κρασιού έχει συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στην ύπαρξη βιοδραστικών συστατικών στο κρασί, τα οποία εμφανίζουν αντιφλεγμονώδη δράση. Παρόλα αυτά, λόγω της ύπαρξης της αιθανόλης, η οποία έχει και επιβλαβή για τον οργανισμό δράση, δεν μπορεί να καταναλωθεί μεγάλη ποσότητα κρασιού. Τα παραπροϊόντα οινοποίησης αποτελούν μια φθηνή πηγή ανάλογων συστατικών, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη και θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την παραλαβή τους.
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της αντι-φλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων παραπροϊόντων οινοποίησης.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εκχύλιση παραπροϊόντων οινοποίησης (στέμφυλα) από τέσσερις ερυθρές ποικιλίες σταφυλιού (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Ξινόμαυρο), με υδατικό διάλυμα αιθανόλης και με τη μέθοδο Bligh-Dyer, με την οποία πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των υδατο-διαλυτών και λιποδιαλυτών συστατικών. Έγινε προσδιορισμός του ολικού φαινολικού περιεχομένου των εκχυλισμάτων. Ως κυτταρική σειρά, χρησιμοποιήθηκαν περιφερικά μονοπύρηνα μονοκύτταρα του αίματος (PBMCs), τα οποία είχαν απομονωθεί από υγιείς εθελοντές. Ακολούθησε δοκιμασία κυτταροτοξικότητας των εκχυλισμάτων στα PBMCs. Τέλος, εξετάστηκε η επίδραση των εκχυλισμάτων στην έκκριση των κυτταροκινών TNFα και IL-1β από PBMCs που είχαν διεγερθεί με LPS και διερευνήθηκε η δραστικότητα του βιοσυνθετικού ενζύμου του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), PAF CPT.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ποσότητα εκχυλισμάτων μικρότερη από 1500 μg/ml, δεν είναι κυτταροτοξική για τα PBMCs. Ακόμη, παρατηρήθηκε μείωση των υπό μελέτη κυτταροκινων, όταν τα κύτταρα επωάστηκαν για 4 ώρες με LPS, παρουσία των εκχυλισμάτων και προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες δράσης του ενζύμου PAF CPT.
Φάνηκε, συνεπώς, ότι τα εκχυλίσματα των παρα-προϊόντων οινοποίησης μπορούν να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση σε κύτταρα PBMC.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων,παραπροϊόντα οινοποίησης,περιφερικά κύτταρα αίματος,φλεγμονή ,κυτταροκίνες
Περιγραφή:
113 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaTsota.pdf

4 MB