Το στυλ ηγεσίας των διευθυντών των δημοτικών παιδικών σταθμών και η επίδραση του στην εργασιακή ικανοποίηση των παιδαγωγών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21677
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το στυλ ηγεσίας των διευθυντών των δημοτικών παιδικών σταθμών και η επίδραση του στην εργασιακή ικανοποίηση των παιδαγωγών
Συγγραφέας:
Δερτούζου, Αικατερίνη, Εμμανουήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξέτασε το αντιλαμβανόμενο από τους παιδαγωγούς στυλ ηγεσίας των Διευθυντών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, αποφευκτικό), το βαθμό εμφάνισης του μετασχηματιστικού, συναλλακτικού και αποφευκτικού στυλ ηγεσίας των διευθυντών, το βαθμό εμφάνισης των συγκεκριμένων στυλ σε σχέση με την τήρηση της δυναμικότητας σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό (δημιουργία "υπεράριθμων/΄ή μη) αλλά και σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση των εργαζομένων (μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ) και το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης των παιδαγωγών με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Επιπλέον διερεύνησε τη θετική ή αρνητική συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου από τους παιδαγωγούς στυλ ηγεσίας των διευθυντών σε σχέση με την εργασιακή ικανοποίηση και τους προβλεπτικούς παράγοντες που ερμηνεύουν το ποσοστό διακύμανσης της εργασιακής ικανοποίησης εξετάζοντας την εργασιακή ικανοποίηση ως εξαρτημένη μεταβλητή.
Στην έρευνα συμμετείχαν 150 παιδαγωγοί που εργάζονται στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και διατύπωσαν τις απόψεις τους με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Για τη μέτρηση του στυλ ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (Multifactor Leadership Questionnaire) Bass & Avolio (2004) ενώ για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Εργασιακής Ικανοποίησης των Εκπαιδευτικών (Teachers΄ Satisfaction Inventory- TSI).
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μέτρια εργασιακή ικανοποίηση στους παιδαγωγούς των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, ενώ το αντιλαμβανόμενο από τους παιδαγωγούς στυλ ηγεσίας των Διευθυντών είναι συναλλακτικό με οριακή απόκλιση από το μετασχηματιστικό. Οι 4 διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας (ιδεολογική επιρροή, εμπνευσμένη παρακίνηση, διανοητική ενεργοποίηση και εξατομικευμένο ενδιαφέρον ) και η 1 διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας (Ενδεχόμενη Αμοιβή) λαμβάνουν μέτρια μέση τιμή και καταδεικνύουν τη συνύπαρξη των δυο στυλ.
Επίσης, η μετασχηματιστική ηγεσία σε όλες τις διαστάσεις της, η διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας "Ενδεχόμενη Αμοιβή", η τήρηση δυναμικότητας σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό, και η επαγγελματική κατάσταση των εργαζομένων μόνιμοι και αορίστου χρόνου συσχετίζονται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, ενώ η αποφευκτική ηγεσία παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση. Επιπλέον αρνητική συσχέτιση διακρίνουμε ανάμεσα στο μη τήρηση της δυναμικότητας των παιδικών σταθμών σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό (δημιουργία "υπεράριθμων" τμημάτων) και της εργασιακής ικανοποίησης. Αρνητική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζουν και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό διακύμανσης της εργασιακής ικανοποίησης ερμηνεύει η μετασχηματιστική ηγεσία, η τήρηση της δυναμικότητας σύμφωνα με τον Πρότυπο κανονισμό και το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Παιδιά
Εκπαιδευτική ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
εργασιακή ικανοποίηση, δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, αποφευκτική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία
Περιγραφή:
160 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniDertouzou.pdf

2 MB