Τα Knowledge Management Systems - KMS ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, καινοτομίας και ανάπτυξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21457
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα Knowledge Management Systems - KMS ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, καινοτομίας και ανάπτυξης
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Γιώργος, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στα συστήματα διαχείρισης γνώσης (KMS) και στο κατά πόσο αυτά αποτελούν στις μέρες μας ένα «εργαλείο» το οποίο μπορεί να «εκμεταλλευτεί» ένας οργανισμός προκειμένου να δημιουργήσει: i) Πρόσθετες δυνατότητες για την υιοθέτηση καινοτόμων προγραμμάτων ii) Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και τέλος iii) Υποστήριξη των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τη λειτουργία και τον ρόλο αυτών των συστημάτων στις επιχειρήσεις και το πως τελικά αυτά συμβάλουν στην επιλογή της στρατηγικής που οι τελευταίες θα υιοθετήσουν.Η εργασία αποτελείται από έξι (6) μέρη στα οποία θα γίνει η προσπάθεια για μια ολιστική προσέγγιση του ρόλου ενός KMS στη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης - οργανισμού.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στη γνώση, στην πληροφορία και στα δεδομένα και αναλύεται και η μεταξύ τους σχέση.Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαστάσεις και οι τύποι της γνώσης και τονίζεται ο ρόλος της οργανωσιακής γνώσης.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται διεξοδικά ο ρόλος και η λειτουργία της διαχείρισης γνώσης, αναλύονται τα στάδια του κύκλου ζωής της και παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποίει ένας οργανισμός για να την εφαρμόσει.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η συνεισφορά των συστημάτων διαχείρισης γνώσης στους οργανισμούς.Παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και η «αρχιτεκτονική» αυτών των συστημάτων μέσα από παραδείγματα.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην καινοτομία.Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της καινοτομίας σήμερα, παραθέτονται οι παράγοντες που παίζουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης στην καινοτομία και τέλος αναλύεται η αξία του ρόλου της διαχείρισης γνώσης σε αυτόν τον τομέα.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η συμβολή της διαχείρισης γνώσης στην ανάπτυξη.Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη του ρόλου της, όσον αφορά τη βελτίωση των οργανωτικών επιδόσεων, την ικανοποίηση των πελατών, τη μείωση του χρόνου των έργων σε έναν οργανισμό.Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της διαχείρισης γνώσης στην λήψη ποιοτικότερων και αμεσότερων αποφάσεων.Επίσης τονίζεται η σημασία των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, της επιχειρηματικής ευφυΐας και του στρατηγικού μάνατζμεντ.Στο τέλος της εργασίας παραθέτονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν μέσα από την παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Πληροφοριακά συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
διαχείριση γνώσης, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη, καινοτομία, σύστημα διαχείρισης γνώσης
Περιγραφή:
192 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Fotios-GeorgiosPapazoglou_.pdf

2 MB