Επίπεδα Μετάλλων, Γενετική Ποικιλομορφία και Συσχέτιση με τη Μη Αλκοολική Λιπώδη Διήθηση Ήπατος

Μεταπτυχιακή Εργασία 21452
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδα Μετάλλων, Γενετική Ποικιλομορφία και Συσχέτιση με τη Μη Αλκοολική Λιπώδη Διήθηση Ήπατος
Συγγραφέας:
Διαμαντόγλου, Ιωάννης, Ευθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η NAFLD είναι μία διαταραχή της αποθήκευσης των ηπατικών λιπιδίων. Οι γενετικοί παράγοντες συμβάλουν καθοριστικά στην εξέλιξή της. Επιπλέον, είναι καταγεγραμμένη η επίδραση των επιπέδων μετάλλων στη νόσο, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ επιπέδων μετάλλων στο αίμα και διαφόρων πολυμορφισμών προς αυτή. Το Cs, συγκεκριμένα, αποτελεί ένα μέταλλο που προκαλεί μεταβολική δυσλειτουργία, ενώ ο Zn είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του Zn και της CRP, που αποτελεί δείκτη φλεγμονής κατά τη NAFLD.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτίμηση της επίδρασης των επιπέδων μετάλλων, καθώς και των αλληλεπιδράσεων των επιπέδων μετάλλων με γενετικούς πολυμορφισμούς, σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των πολυμορφισμών με τα επίπεδα μετάλλων ως προς τις τιμές CRP.
Υλικά-Μέθοδος: Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε πληθυσμός 189 ατόμων με αναλύσεις σε μέταλλα, εκ των οποίων 113 γυναίκες και 76 άνδρες. Από αυτούς, οι 119 ήταν ασθενείς και οι 70 υγιείς. Πραγματοποιήθηκε βιοχημική ανάλυση, καθώς επίσης αιματολογική και γενετική ανάλυση. Οι 16 πολυμορφισμοί που ελέγχθησαν ήταν οι εξής: rs1801133, rs1801282, rs475106, rs864745, rs13266634, rs11558471, rs3758391, rs5219, rs11076160, rs7190725, rs1599823, rs11868035, rs991804, rs459617, rs455804, rs2833479. Τα άτομα διαχωρίστηκαν σε μη φορείς και σε φορείς των αλληλομόρφων κινδύνου.
Αποτελέσματα: Καθοριστικό ρόλο, όσον αφορά τη νόσο NAFLD, φαίνεται ότι έχει η ηλικία (ΣΛ: 1.086, ΔΕ: 1.044-1.131, p: 0.000) και ο δείκτης μάζας σώματος (ΣΛ: 1.458, ΔΕ: 1.255-1.693, p: 0.000). Επίσης, οι τιμές Cs στο αίμα παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τη NAFLD (ΣΛ: 1.441, ΔΕ: 1.245-1.667, p: 0.0008), ενώ τα επίπεδα Cs παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα Zn (β: -202.978, ΔΕ: -405.293-(-)0.663, p: 0.0.49). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι τιμές Zn στο αίμα δεν επηρεάζουν τις τιμές CRP (β: 0.000, ΔΕ: -0.002-0.002, p: 0.803). Ακόμα δεν καταγράφηκε κάποιος από τους 16 πολυμορφισμούς με στατιστική σημαντικότητα σχετικά με την αλληλεπίδρασή του με τις συγκεντρώσεις Zn, Cs στο αίμα και επίδραση στη NAFLD. Κανένας από τους 16 πολυμορφισμούς δεν επιδρά στις τιμές CRP, έπειτα από έλεγχο για ηλικία, φύλο, ΔΜΣ και νόσο NAFLD. Τέλος, οι πολυμορφισμοί rs13266634 και rs11558471 του γονιδίου SLC30A8 δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα σχετικά με αλληλεπίδραση με τις τιμές Zn στο αίμα και επίδραση στη CRP, έπειτα από έλεγχο για ηλικία, φύλο, ΔΜΣ και νόσο.
Συμπεράσματα: Αναγνωρίστηκε ότι τα επίπεδα Cs στο αίμα παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τη NAFLD, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα Zn. Δεν ταυτοποιήθηκε κάποιος από τους 16 πολυμορφισμούς που σχετίζεται με τη NAFLD να αλληλεπιδρά με τα επίπεδα μετάλλων στο αίμα ως προς τη νόσο. Επίσης, οι τιμές Zn στο αίμα δεν επηρεάζουν τις τιμές CRP. Ακόμα κανένας από τους 16 πολυμορφισμούς δεν επιδρά στις τιμές CRP. Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι οι πολυμορφισμοί rs13266634 και rs11558471 του γονιδίου SLC30A8 δεν αλληλεπιδρούν με τις τιμές Zn, Cs και Tl στο αίμα και, εν τέλει, στα επίπεδα της CRP.
Λέξεις-κλειδιά: Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, γονίδιo SLC30A8, γονίδιο, αλληλεπίδραση γονιδίων, ψευδάργυρος, καίσιο, θάλλιο, ινσουλίνη, CRP.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γενετική
Λοιπά Θέματα:
Ήπαρ - Ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος,Υγεία
Περιγραφή:
106 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IoannisDiamantoglou.pdf

1 MB