Αλγόριθμοι και Πληροφοριακά Συστήματα για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και βαθμολόγηση στο τομέα της φορολογίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21353 129 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλγόριθμοι και Πληροφοριακά Συστήματα για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και βαθμολόγηση στο τομέα της φορολογίας
Συγγραφέας:
Παπαστεργίου, Αθανασία, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν σημαντική τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Πέρα από τη διασφάλιση της ομαλής είσπραξης των προβλεπόμενων δημοσιονομικών εσόδων, ο περιορισμός αυτών των φαινομένων αποτελεί προϋπόθεση για μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία, για την ύπαρξη κράτους δικαίου και την καθιέρωση αντιλήψεων δικαιοσύνης.
Οι Ελληνικές φορολογικές αρχές, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα φαινόμενα αυτά, δίνουν αυξανόμενη έμφαση στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, ενώ η σχέση μεταξύ πλήθους ελέγχων και ποσοστού είσπραξης των φορολογικών οφειλών που προκύπτουν από αυτούς, είναι αρνητική. Η αποκλειστική και εντεινόμενη έμφαση σε κλασικές μεθόδους φορολογικής επιβολής εκτός από το ότι αποδεικνύεται αναποτελεσματική, μπορεί να επιφέρει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα σε δημοσιονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αμβλύνοντας περαιτέρω την φορολογική συνείδηση των πολιτών. Η καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης, μέσω της ένταξης σύγχρονων δράσεων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικής διοίκησης και πολιτών.
Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί την αναγνώριση της σημασίας της εκούσιας συμμόρφωσης, ως απόρροιας της καθιέρωσης και διατήρησης φορολογικής συνείδησης στο κοινωνικό σύνολο.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ολοκληρωμένη πρόταση αλγορίθμου αυτοματοποιημένης αξιολόγησης και βαθμολόγησης των φορολογουμένων στην Ελλάδα βάσει της συμπεριφοράς τους με στόχο την επίτευξη εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης. Περιγράφονται κριτήρια αξιολόγησης, εξετάζονται αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης και μετά από σύγκριση επιλέγεται ο καλύτερος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Τεχνολογικές καινοτομίες - Ελλάδα
Πληροφοριακά συστήματα
Δημόσια έσοδα - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ταξινόμηση, Αλγόριθμοι, κατηγοριοποίηση, Βαθμολόγηση φορολογουμένων
Περιγραφή:
156 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AthanasiaPapastergiou.pdf

5 MB