Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προβληματισμοί και προοπτικές χρήσης RFID

Μεταπτυχιακή Εργασία 20882
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προβληματισμοί και προοπτικές χρήσης RFID
Συγγραφέας:
Καραμουσαδάκης, Γεώργιος Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τους προβληματισμούς και τις προοπτικές χρήσης της τεχνολογίας RFID. Αρχικά παρουσιάζεται σε μια σύντομη εισαγωγή η εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω ορισμών και της διαχείρισης της. Επιπλέον αναλύεται η τελευταία ως φιλοσοφία και ως σύνολο διαδικασιών διαχείρισης και γίνεται μια απόπειρα προσανατολισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της ιχνηλασιμότητας ως έννοιας και τα διάφορα μοντέλα της. Εμφανίζονται τα μοντέλα πληροφοριών ιχνηλασιμότητας και περιγράφονται οι απαιτήσεις αυτών στην σύγχρονη εποχή ,μαζί με τους τρόπους επίτευξης της. Επιπρόσθετα, συγκρίνονται οι κύριες σύγχρονες μέθοδοι Barcode , RFID και WSN.Έπειτα καταγράφεται το ιστορικό υπόβαθρο της τεχνολογίας RFID , η λειτουργία των εφαρμογών της , τα πεδία εφαρμογής της και συγκρίνονται οι εφαρμογές της με τις IOS .
Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται άλλες μελέτες που αφορούν την υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Επιπλέον, ερευνούνται τα οφέλη από την υιοθέτηση της , αλλά και οι προβληματισμοί από τη χρήση της και γίνεται μία ανασκόπηση της υιοθέτησης της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Επίσης σκιαγράφονται οι προοπτικές χρήσης της μεθόδου RFID με εμβάθυνση στις προϋποθέσεις της υιοθέτησης της .Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι έννοιες της συμβατότητας της πολυπλοκότητας και της ωριμότητας της τεχνολογίας.
Στο δεύτερο μέρος της έρευνας παρουσιάζεται η εικόνα της ελληνικής αγοράς και συγκρίνεται με την παγκόσμια . Έτσι πλαισιώνονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και συζητούνται τα συμπεράσματα της .
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, ιχνηλασιμότητα, ελληνική και παγκόσμια αγορά, οφέλη και προβληματισμοί τεχνολογίας ταυτοποίησης μεσω ραδιοκυμάτων, υιοθέτηση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοκυμάτων
Περιγραφή:
139 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosKaramousadakis.pdf

2 MB