Μελέτη των υδατικών πόρων της Νήσου Νάξου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2081
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των υδατικών πόρων της Νήσου Νάξου
Συγγραφέας:
Προμπονά, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή των ανθρώπων, τόσο γιατί αποτελεί το βασικότερο είδος διατροφής, όσο και γιατί αποτελεί μία από τις απαραίτητες πρώτες ύλες της πρωτογενούς παραγωγής, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και της δευτερογενούς παραγωγής, όπως είναι η βιομηχανία. Ως φυσική πρώτη ύλη το νερό δεν αποτελεί τον καρπό μίας συγκομιδής, όπως άλλοι φυσικοί πόροι, ενώ έχει μία ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτισμική αξία. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η ανανέωση του νερού σ’ έναν περιορισμένο χώρο αποτελεί συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και της φυσικής προσφοράς και ζήτησης από τους χρήστες.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του νερού, αναπόφευκτα παρεμβαίνουμε στα δύο κύρια χαρακτηριστικά του, την ποιότητα και την ποσότητα, ενώ η παρέμβαση αυτή έχει προκαλέσει πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στις πρακτικές των αρδευτικών έργων, στην αλλαγή του επιφανειακού νερού από διάφορες ανθρώπινες κατασκευές, στα περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι συνυφασμένα με τις κα¬τασκευές μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων για την εξοικονόμηση του νερού καθώς και τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες), με αλλαγές στο ανάγλυφο και στο υδρολογικό περιβάλλον.
Συνοπτικά, μπορούμε να διακρίνουμε και να περιγράψουμε τα προβλήματα των υδατικών πόρων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
α) προβλήματα που οφείλονται στην άνιση κατανομή στο χώρο και το χρόνο της φυσικής προσφοράς και ζήτησης του νερού,
β) προβλήματα που δημιούργησε το είδος της ανάπτυξης και η διοικητική οργά¬νωση που ακολουθήθηκε, η οποία δεν παρείχε τη δυνατότητα συντονισμού και ενιαίας πολιτικής,
γ) προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη ευαισθησίας και συνειδητοποίησης από την πλευρά των πολιτών, της αναγκαιότητας ορθολογικής διαχείρισης του πολύτιμου και πεπερασμένου φυσικού πόρου που είναι το νερό.
Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει πολλές παραμέτρους, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές. Εκτιμάται ότι το σημαντικότερο πρόβλημα με το φυσικό αυτό πόρο είναι η έλλειψη ευαισθησίας σχετικά με τη διαχείριση, τη χρήση και την προστασία του και γι’ αυτό το λόγο επιλέχτηκε ως αντικείμενο έρευνας στην παρούσα διπλωματική μελέτη. Το θέμα της συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων εξειδικεύτηκε στη μελέτη των υδατικών πόρων της νήσου Νάξου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Κυκλάδων στο Νότιο Αιγαίο, με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και γενικότερα τη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί. Από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιδιώχθηκε η διατύπωση προτάσεων ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται με προσανατολισμό προς μία περισσότερο βιώσιμη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιορισμένων και εύθραυστων υδατικών πόρων του νησιού.
Η πορεία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της μελέτης, άρχισε με τη συλλογή πληροφοριών για το συγκεκριμένο θέμα από βιβλιογραφικές πηγές. Στη συνέχεια καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απευθυνόταν σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες των δύο Δήμων του νησιού: Νάξου και Δρυμαλίας και παρουσιάστηκε η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα με το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις από υπαλλήλους των Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας, υπεύθυνους για θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, έτσι ώστε να γίνει η καταγραφή βασικών θεμάτων σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση των υδατικών πόρων των δύο Δήμων (πηγές υδροδότησης, στοιχεία κατανάλωσης, ποιοτικές αναλύσεις του νερού του δικτύου, έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων, δαπάνες ύδρευσης).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Διατήρηση φυσικών πόρων
Λοιπά Θέματα:
Νερό - Ποιότητα
Water quality
Νάξος (Κυκλαδες) - Νερό
Naxos Island (Greece) - Water
Λέξεις-κλειδιά:
Υδατικοί πόροι, Νάξος, νερό, διατήρηση
Περιγραφή:
193 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki30.pdf