Διερεύνηση της σχέσης της τελειομανίας με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και τη δημιουργικότητα των εφήβων

Μεταπτυχιακή Εργασία 20702 177 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης της τελειομανίας με τη δημιουργική αυτεπάρκεια και τη δημιουργικότητα των εφήβων
Συγγραφέας:
Καρατζάνος, Δημήτριος Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης της δημιουργικότητας, της τελειομανίας και της δημιουργικής αυτεπάρκειας των εφήβων μαθητών. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη πιθανών σχέσεων μεταξύ της δημιουργικότητας και της δημιουργικής αυτεπάρκειας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τον τύπο τελειομανίας που παρουσιάζουν. Για τους σκοπούς του ερευνητικού εγχειρήματος ένα δείγμα 282 μαθητών με μέση ηλικία τα 13,7 έτη κλήθηκε να συμπληρώσει την ελληνική εκδοχή της Κλίμακας Τελειομανίας (Almost Perfect Scale – Revised) και του Ερωτηματολογίου για τον Δημιουργικό Εαυτό (Short Scale of Creative Self). Επιπλέον, για τη μέτρηση της δημιουργικής επίδοσης χορηγήθηκε στους μαθητές του δείγματος η γραφική – εικαστική κλίμακα του Τεστ Δημιουργικής Σκέψης του Torrance (TTCT – Torrace Test of Creative Thinking). Τα αποτελέσματα έδειξαν κάποια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της δημιουργικότητας και της δημιουργικής αυτεπάρκειας στον προσαρμοστικό τύπο τελειομανίας. Παρόλα αυτά οι δύο αυτοί παράγοντες δεν έδειξαν να συνδέονται στους δυσπροσαρμοστικούς τελειομανείς, τους μη τελειομανείς, αλλά και στο σύνολο του δείγματος. Επομένως συμπεραίνεται πως οι μαθητές δείχνουν ότι μπορούν να προβλέψουν το επίπεδο της δημιουργικής τους επίδοσης μόνο όταν χαρακτηρίζονται από τον προσαρμοστικό τύπο τελειομανίας. Ωστόσο για τον εντοπισμό τον παραγόντων που οφείλονται σε αυτό και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Έφηβοι
Λέξεις-κλειδιά:
δημιουργικότητα, δημιουργική αυτεπάρκεια, τελειομανία
Περιγραφή:
114 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DimitriosKatratzanos.pdf

986 KB