Έλεγχος προβιοτικών ιδιοτήτων σε στελέχη του γένους Lactobacillus

Μεταπτυχιακή Εργασία 20642 228 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος προβιοτικών ιδιοτήτων σε στελέχη του γένους Lactobacillus
Συγγραφέας:
Κατσαντώνη, Ειρήνη Ξ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα προβιοτικά στελέχη είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί οι οποίοι όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες , προσφέρουν οφέλη υγείας στον ξενιστή. Για να θεωρηθεί ένα στέλεχος ενός μικροοργανισμού προβιοτικό πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια επιλογής ενός προβιοτικού στελέχους είναι τόσο κριτήρια που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά όσο και επιθυμητά κριτήρια που αφορούν την λειτουργικότητα και την φυσιολογική δράση. Πολύ σημαντικές ιδιότητες για την αρχική επιλογή ενός προβιοτικού στελέχους θεωρούνται η φαινοτυπική και γονοτυπική σταθερότητα, η επιβίωση και ανάπτυξη σε όξινο περιβάλλον και σε χολικά οξέα, η ικανότητα να προσκολλάται στο εντερικό επιθήλιο, η παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, η ικανότητα να αναστέλλουν γνωστά παθογόνα και η ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά. Από τις επιθυμητές ιδιότητες είναι η δυνατότητα τροποποίησης της ανοσολογικής απόκρισης , ο μεταβολισμός της χοληστερόλης μέσω της δράσης υδρολάσης των χολικών οξέων και ο μεταβολισμός της λακτόζης.
Κύριες πηγές απομόνωσης των προβιοτικών στελεχών αποτελούν ο γαστρεντερικός σωλήνας του ανθρώπου και των ζώων, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σχετιζόμενα με αυτά, το μητρικό γάλα, καθώς και άλλες μη καθιερωμένες πηγές απομόνωσης.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει πιθανές προβιοτικές δράσεις στελεχών του γένους Lactobacillus τα οποία έχουν απομονωθεί από τον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών τελειόμηνων βρεφών. Τα υποψήφια προβιοτικά στελέχη ανήκουν τα είδη L.rhamnosus, L.acidophillus και L.salivarius, ενώ οι προβιοτικές ιδιότητες για τις οποίες θα εξεταστούν είναι η in vitro ικανότητα προσκόλλησης σε κύτταρα της κυτταρικής σειράς Caco2 καθώς και η επίδραση τους σε αυτά ως προς την έκκριση της κυτταροκίνης IL-6, η ανθεκτικότητα στο pH και στα χολικά άλατα και η δράση υδρολάσης των χολικών οξέων.
Υλικά-μέθοδοι: Δύο στελέχη L.acidophilus (AnLb6 και AnLb17), δύο στελέχη L.ramnosus (AnLb46 και AnLb52) και ένα στέλεχος L.salivarius (AnLb44), τα οποία έχουν απομονωθεί από τον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών νεογνών και ανήκουν στη συλλογή του ΕΒΒΙΦΑΜ εξετάστηκαν για προβιοτικές ιδιότητες. Μαζί με αυτά τα στελέχη ελέγχθηκε και το γνωστό στέλεχος L.acidophillus DSMZ 20079 το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ως στέλεχος ελέγχου. Ενεργοποιημένες καλλιέργειες από τα στελέχη χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις δοκιμασίες των προβιοτικών ιδιοτήτων.
Για την δοκιμασία της προσκόλλησης ενεργοποιημένες καλλιέργειες των στελεχών επωάστηκαν με επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου (Caco-2) για 1,5h και στη συνέχεια έγινε χρώση Gram ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση της προσκόλλησης μικροσκοπικά. Τα αποτελέσματα της προσκόλλησης συγκρίθηκαν με το στέλεχος DSMZ 20079 που δεν εμφανίζει ικανότητα προσκόλλησης.
Για την δοκιμασία της επίδρασης των στελεχών σε κύτταρα Caco2 ως προς την έκκριση της IL-6 και την βιωσιμότητα, έγινε συνεπώαση των κυττάρων με τα πιθανά προβιοτικά στελέχη για 2 ώρες. Συλλέχθηκε το υπερκείμενο και στα δείγματα που προέκυψαν μετρήθηκε η συγκέντρωση ιντερλευκίνης- 6 (IL-6) από τα κύτταρα, με τη μέθοδο ELISA. Ακόμα, υπολογίστηκε η βιωσιμότητα των κυττάρων μετά την επώαση τους με τα προβιοτικά με τη μέθοδο trypan-blue. Για την δοκιμασία ανθεκτικότητας στο pH έγινε επώαση των στελεχών για 1,5 και 3 ώρες σε συνθήκες pH 2 και 3. Για την δοκιμασία της ικανότητας αύξησης παρουσία χολικών οξέων έγινε επώαση των στελεχών σε θρεπτικό μέσο MRS Broth που περιείχε Oxgall 0.3 % για 24 ώρες. Για την δοκιμασία της δράσης υδρολάσης έγινε επώαση των στελεχών σε θρεπτικό υλικό που περιείχε MRS agar με 0.5 % (w/v) sodium taurodeoxycholate για 72 ώρες.
Αποτελέσματα: Από τα υπό μελέτη στελέχη ικανότητα προσκόλλησης εμφάνισαν τα στελέχη L. acidophillus 6 και 17 και L. salivarius 44. Ως προς την έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα Caco2 μετά από την συν-επώαση με τα υποψήφια προβιοτικά, κανένα στέλεχος δεν εμφάνισε σημαντική διαφορά σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. Ως προς την αντοχή στο pH όλα τα στελέχη εμφανίστηκαν ανθεκτικά στο pH3 εκτός από το στέλεχος AnLb 17 που στις 3 ώρες μειώθηκε σημαντικά η συγκέντρωσή του ενώ κανένα δεν εμφάνισε ανθεκτικότητα στο pH2. Από τα υποψήφια προβιοτικά στελέχη, ικανότητα αύξησης παρουσία χολικών οξέων εμφάνισαν τα AnLb 6, 17 και 52 ενώ το AnLb 52 εμφάνισε ικανότητα αύξησης ίδια με του μάρτυρα. Ως προς την δράση υδρολάσης των χολικών οξέων κανένα από τα υπό μελέτη στελέχη δεν εμφάνισε δράση υδρολάσης ενώ εμφάνισε το στέλεχος DSMZ 20079 γεγονός που συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία .
Συμπεράσματα: Από τα υποψήφια προβιοτικά στελέχη τα L.acidophillus AnLb 6, L.acidophilus AnLb 17 και το L.ramnosus AnLb 52 εμφανίζονται θετικά στις περισσότερες προβιοτικές ιδιότητες χωρίς να εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα για τα κύτταρα του επιθηλίου του εντέρου.
Το AnLb 44 επίσης είναι θετικό σε ίδιο αριθμό ιδιοτήτων αλλά δεν εμφανίζει ικανότητα ανάπτυξης παρουσία χολικών οξέων που είναι πολύ σημαντική προβιοτική ιδιότητα. Τα στελέχη αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιοχημεία
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Μικροβιολογία
Μικροοργανισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
προσκόλληση, κυτταροκίνες, υδρολάση χολικών οξέων, λακτοβάκιλλοι, προβιοτικές ιδιότητες
Περιγραφή:
89 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EiriniKatsantoni.pdf

2 MB