Αποτύπωση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 20490
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτύπωση της χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στα ελληνικά νοικοκυριά
Συγγραφέας:
Δρακούλη, Ροδόκλεια Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αποτύπωση της χρήσης του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο πρώτο μέρος της εργασίας (βιβλιογραφική επισκόπηση) ορίζονται τα απόβλητα ΗΗΕ, παρατίθενται οι κατηγορίες τους, η σύστασή τους καθώς και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Έπειτα, παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισής τους, με έμφαση στην ανακύκλωση και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση των ΑΗΗΕ θα πρέπει να υπάρχει ένας σωστός τρόπος εκτίμησης των ΑΗΗΕ που παράγονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με βάση τα παραπάνω, στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται δύο βασικά στοιχεία: πρώτον η χρήση του ΗΗΕ και δεύτερον η διάρκεια ζωής του, δηλαδή η χρονική διάρκεια που παραμένει ένα προϊόν στον ιδιοκτήτη του πριν απορριφθεί.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας (εμπειρική έρευνα)διερευνάται η χρήση των ΗΗΕ στα ελληνικά νοικοκυριά. Προκειμένου να διενεργηθεί η μελέτη, δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν σε ελληνικά νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Τα ερωτηματολόγια αφορούν την κατοχή συγκεκριμένων συσκευών, την συχνότητα χρήσης τους, την παρούσα κατάσταση της συσκευής την κατάσταση κατά την αγορά, την επισκευή τους ή όχι και τον χρόνο κυριότητας στους τωρινούς ιδιοκτήτες. Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων επεξεργάστηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δημογραφικά στοιχεία, την ανάλυση αποτελεσμάτων στις κατηγορίες: Τηλεόραση, ψυχαγωγία, τηλεφωνία, μικρές οικιακές συσκευές, συσκευές ψύξης/ θέρμανσης και φωτισμού, εργαλεία οικιακής χρήσης και μια εκτενή ανάλυση των αποτελεσμάτων στην κατηγορία μεγάλες οικιακές συσκευές. Τέλος, για τις συσκευές ΗΗΕ που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες εκτιμήθηκε με βάση το χρόνο ζωής της κάθε συσκευής, όπως αυτός προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πότε οι συσκευές θα μετατραπούν σε ΑΗΗΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικά απόβλητα - Ανακύκλωση
Ηλεκτρικές συσκευές
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές - Ανακύκλωση
Περιβάλλον - Προστασία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
διάρκεια ζωής συσκευών, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσκευές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Περιγραφή:
143 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

RodokleiaDrakouli.pdf

4 MB