Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 20268
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου
Συγγραφέας:
Αθανασίου, Νικόλαος Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρήστος
Περίληψη:
Η λεπτομερής εύρεση των διοικητικών ορίων Νομών – Κρατών είμαι μία από τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικά τα όρια – σύνορα των Κρατών έχουν προκύψει από διακρατικές συμφωνίες, έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα για την περιγραφή τους και τεκμηριώνονται με αναλογικούς Μεθοριακούς Χάρτες. Οι επιτροπές διαχάραξης των συνόρων δεν είχαν τα μέσα (GPS, Γεωδαιτικοί σταθμοί), έτσι ώστε να μετρηθούν από κοινού με ακρίβεια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων της χερσαίας συνοριακής γραμμής. Συνήθως οι κορυφογραμμές – γραμμή διαχωρισμού των υδάτων, τα ποτάμια – μέσο ρου, έχουν ληφθεί σαν όρια των χερσαίων συνόρων.
Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα ψηφιακά μοντέλα εδάφους που χορηγούνται δωρεάν, προερχόμενα από τη NASA που έχει κατασκευάσει το SRTM, από μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της NASA και Ιαπωνίας που έχουν κατασκευάσει το ASTER, καθώς και ψηφιακό μοντέλο εδάφους που δημιουργήθηκε από την ψηφιοποίηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ.
Τα προγράμματα γεωπληροφορικής (Arcgis, Qgis) που θα χρησιμοποιηθούν, περιέχουν αλγορίθμους για τον υπολογισμό λεκανών απορροής όπου στο υψηλότερο σημείο τους ταυτίζονται με την γραμμή διαχωρισμού των υδάτων, καθώς και της συσσωρευμένης ροής, άρα το μέσο ρού των ποταμών, υλοποιώντας την γραμμή των συνόρων ως φυσικά όρια. Στόχος της εργασίας είναι ο υπολογισμός της γραμμής των συνόρων από διαφορετικά ψηφιακά μοντέλα εδάφους μέσω διαφορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούν το Arcgis και Qgis, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να συγκριθούν μεταξύ τους καθώς και με την αποτυπωμένη πλέον συνοριακή γραμμή επί του εδάφους που χορηγήθηκε από την ΓΥΣ, με σκοπό την εύρεση αυτοματοποιημένης συνοριακής γραμμής με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια που να πλησιάζει την υφιστάμενη. Οι υπολογισθείσες γραμμές αξιολογήθηκαν τόσο με στατιστικές, όσο και με οπτικές μεθόδους για να διαπιστωθεί η ακρίβεια τους. Από την ακρίβεια της αυτοματοποιημένη γραμμής που προέκυψε, θα εξαχθούν συμπεράσματα σε τι κλίμακας χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες μέθοδοι, έτσι ώστε να είναι βάση για μελλοντικές εργασίες εύρεσης διοικητικών ορίων και συνόρων όπου δεν έχουν μετρηθεί με σύγχρονες γεωδαιτικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας, όταν αυτά υλοποιούνται από φυσικά όρια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Λοιπά Θέματα:
Γεωπολιτική - Ελλάδα
Γεωγραφία, Πολιτική
Ελλάδα - Σύνορα
Σύνορα - Χάρτες
Λέξεις-κλειδιά:
Συνοριακή γραμμή, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (5000, SRTM, ASTER), όριο λεκάνης απορροής
Περιγραφή:
10 σ.:εικ.
Σημειώσεις:
Λόγοι εθνικής ασφάλειας που απορρέουν από τη χρήση διαβαθμισμένων δεδομένων που χορηγήθηκαν από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ύστερα από έγκριση του ΓΕΣ/Διεύθυνση Γεωγραφικού, για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Athanasiou_PMSGEO_2018.pdf

234 KB