Οι περιφερειακές ροές εμπορίου της Ελλάδας σε επίπεδο NUTS III προς και από τις ευρωπαϊκές χώρες

Μεταπτυχιακή Εργασία 20163
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι περιφερειακές ροές εμπορίου της Ελλάδας σε επίπεδο NUTS III προς και από τις ευρωπαϊκές χώρες
Συγγραφέας:
Πρασανάκη, Μαρία Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αρτελάρης, Παναγιώτης
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται και μελετώνται οι Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, στην κατεύθυνση αποσαφήνισης των παραγόντων που επιδρούν στο μέγεθος του εμπορίου μεταξύ των χωρών. Στη συνέχεια, επιχειρείται μια εμπειρική διερεύνηση της εξέλιξης των εμπορικών ροών αγαθών και της εξαγωγικής διείσδυσης από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρονική περίοδο 2013-2016, σε επίπεδο νομού (NUTS III). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των εξαγωγών, όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο εκπαίδευσης και η «ανοικτότητά» του, η πληθυσμιακή πυκνότητα, ο βαθμός αστικοποίησης, η ύπαρξη λιμανιών και η κατανομή των εργαζομένων στους παραγωγικούς τομείς. Επιπλέον, αναζητείται, με τη χρήση μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης, η σύνδεση αυτών των παραγόντων με το μέγεθος των εξαγωγών κάθε νομού. Τα ευρήματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι οι κατά κεφαλήν εξαγωγές σχετίζονται θετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα την παραγωγής, το μέγεθος και την «ανοικτότητα» του πληθυσμού και αρνητικά με το ποσοστό των απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα, το ποσοστό των ανέργων και του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Όλες αυτές οι μεταβλητές επιδρούν σημαντικά στο ύψος των εξαγωγών, δείχνοντας ότι η συζήτηση για τις εμπορικές πολιτικές απαιτεί τη συμπερίληψη και εξέταση χωρικών παραγόντων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Διεθνές εμπόριο
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Λέξεις-κλειδιά:
Περιφερειακό και Διεθνές Εμπόριο, πολιτικές εμπορίου, εισαγωγές, εξαγωγές, ισοζύγιο αγαθών, ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου, χωρική στατιστική, χωρική οικονομετρία
Περιγραφή:
104 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ_PMGEO_18.pdf

1 MB