Διερεύνηση ψυχο-συναισθηματικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 19837
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση ψυχο-συναισθηματικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες
Συγγραφέας:
Σερέτη, Ευφροσύνη Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στο να εξετάσει την πιθανή σχέση μεταξύ της συναισθηματικής αυτο-εκφραστικότητας στο οικογενειακό πλαίσιο μαθητών Δημοτικούκαι των γονέων τους, της αυτοαντίληψης των μαθητών για την ποιότητα των σχέσεων με τους συνομηλίκους τους και της ενσυναίσθησής τους. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπίσει πιθανές διαφορές στις παραπάνω μεταβλητές ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 47 μαθητές, 20 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 27 τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές (μέσος όρος ηλικίας=10,79 έτη, τ.α.=1,08), συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία, καθώς και οι γονείς τους (n=47). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο ενσυναίσθησης των μαθητών με και χωρίς ΜΔ, καθώς οι μαθητές με ΜΔ παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις, τόσο στο συνολικό βαθμό ενσυναίσθησης, όσο και στη γνωστική διάστασή της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι η θετική συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων επιδρά στη θετική συναισθηματική εκφραστικότητα των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών, ενώ, αντίστοιχα, η αρνητική συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων επιδρά στην αρνητική συναισθηματική εκφραστικότητα των μαθητών με ΜΔ. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η θετική συναισθηματική εκφραστικότητα των μαθητών με και χωρίς ΜΔ φαίνεται να επιδρά στο επίπεδο ενσυναίσθησής τους, ενώ η θετική γονεϊκή εκφραστικότητα επιδρά, με τη σειρά της, στον συνολικό βαθμό ενσυναίσθησης των μαθητών με ΜΔ, αλλά και στην ικανότητα να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές εκφράσεις των άλλων (συναισθηματική διάσταση της ενσυναίσθησης).Τέλος, από τα αποτέσματα της έρευνας προκύπτει ότι, τόσο το επίπεδο ενσυναίσθησης, όσο και η θετική γονεϊκή εκφραστικότητα επιδρούν στην αυτοαντίληψη που έχουν οι μαθητές με ΜΔ για τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους. Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του ρόλου που έχει η οικογένεια και οι γονεϊκές πρακτικές κοινωνικοποίησης του παιδιού στη ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ, παράλληλα, διαπιστώνει κανείς ότι τόσο η συναισθηματική εκφραστικότητα, όσο και η ενσυναίσθηση αποτελούν δύο αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις της συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Παραμένει, λοιπόν, πρώτιστης σημασίας, η καλλιέργεια των δύο παραπάνω δεξιοτήτων στο οικογενειακό και μαθησιακό πλαίσιο του παιδιού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Ενσυναίσθηση στα παιδιά
Μάθηση, Δυσκολίες της
Συναισθήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ενσυναίσθηση, Συναισθηματική αυτο-εκφραστικότητα, Οικογένεια, Σχέσεις με συνομηλίκους, Μαθησιακές Δυσκολίες
Περιγραφή:
105 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SERETI_PMSOOO_17.pdf

1 MB