Θαλάσσια γεωμορφολογία και περιβαλλοντικό καθεστώς του κόλπου Ελευσίνας και του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου

Πτυχιακή Εργασία 19578
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θαλάσσια γεωμορφολογία και περιβαλλοντικό καθεστώς του κόλπου Ελευσίνας και του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου
Συγγραφέας:
Κατσίγερα, Άννα Μ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο εντοπισμός και η λεπτομερής ανάλυση του περιβαλλοντικού καθεστώτος μέσα από την ανάλυση ιζημάτων από δειγματοληψίες που έγιναν στην θαλάσσια περιοχή μελέτης και η περιγραφή της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου, με τη χρήση τεχνικών gis.
Ο Σαρωνικός κόλπος αποτελεί μια περιοχή σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία στις γεωμορφές που διαμορφώνουν τον πυθμένα λόγω των ενεργών ρηγμάτων που υφίστανται στον πυθμένα του Σαρωνικού αλλά και της ύπαρξης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Παυσανίας και του ηφαιστείου των Μεθάνων. Ταυτόχρονα, η περιοχή ενδείκνυται για την παρατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς αποτελεί μια θαλάσσια έκταση με έντονη την ανθρώπινη παρέμβαση και αλληλεπίδραση λόγω του λιμανιού του Πειραιά και των βαρέων βιομηχανιών που αναπτύσσονται κατά μήκος του κόλπου της Ελευσίνας.
Για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής εργασίας, δημιουργήθηκαν χάρτες εκτίμησης της μεταβολής της ακτογραμής για τον εσωτερικό Σαρωνικό κόλπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές gis. Παράλληλα, έγινε μελέτη και ταξινόμηση των βενθονικών τρηματοφόρων που συλλέχθηκαν από τα επιφανειακά ύδατα σε 12 διαφορετικούς σταθμούς δειγματοληψίας στον Σαρωνικό κόλπο με σκοπό να γίνει μια λεπτομερής περιγραφή και προσδιορισμός των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στο Ολόκαινο.
Για την ολοκλήρωση και την πληρότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης έγινε χρήση των πρωτογενών δεδομένων από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και συλλέχθηκαν δεδομένα από εθνικά επιστημονικά ινστιτούτα όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Για την ψηφιακή απεικόνιση των χαρτών (βαθυμετρίας, εκτίμησης ακτογραμμής) χρησιμοποιήθηκαν βαθυμετρικά στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκαν με το πακέτο λογισμικού ArcGIS της ESRI αλλά και δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογία
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Σαρωνικός κόλπος
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωμορφολογία, βενθονικά τρηματοφόρα, Σαρωνικός κόλπος
Περιγραφή:
54 σ. : εικ., πίν., σχ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0