Γονίδια προδιάθεσης για την κατανάλωση καφέ

Πτυχιακή Εργασία 19375
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γονίδια προδιάθεσης για την κατανάλωση καφέ
Συγγραφέας:
Καραγλάνη, Ευαγγελία Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Εισαγωγή
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στους ενήλικες άνδρες και γυναίκες παγκοσμίως. Ανάμεσα στους ποικίλους παράγοντες κινδύνου, οι γενετικοί και οι διατροφικοί παράγοντες παίζουν ρόλο-κλειδί στην παθογένεια τους. Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν εξετάσει, τα τελευταία χρόνια, εκτενώς τις επιδράσεις της κατανάλωσης καφέ, του πιο ευρέως διαδεδομένου ροφήματος παγκοσμίως, στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ωστόσο το ζήτημα παραμένει αμφιλεγόμενο.
Σκοπός
Αρκετά είναι τα γονίδια και συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί που έχουν συσχετιστεί, αφενός, με την εξατομικευμένη προτίμηση για κατανάλωση καφέ και αλληλεπιδρούν, αφετέρου, με αυτήν ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, που αποτελεί μέρος της μελέτης THISEAS, ήταν η εξέταση αυτών των πολυμορφισμών ως προς την αλληλεπίδρασή τους με την κατανάλωση καφέ στον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος του μυοκαρδίου, καθώς επίσης ως προς το ρόλο τους στη γενετική προδιάθεση του πληθυσμού για κατανάλωση καφέ.
Μεθοδολογία
Η εργασία (μέρος της μελέτης THISEAS) αποτελεί μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων, δείγματος 784 ατόμων, στους οποίους αξιολογήθηκαν ατομικά, ανθρωπομετρικά και δημογραφικά δεδομένα, ενώ πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση και αιμοληψία. Η απομόνωση βιολογικών υλικών περιελάμβανε γενετικό υλικό DNA, στο οποίο ακολούθησε γονοτύπηση σε μικροσυστοιχίες Metabochip. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και στατιστική ανάλυση των γενετικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλους συγχυτικούς παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, ΔΜΣ, κάπνισμα, φυσική δραστηριότητα, ενεργειακή πρόσληψη κ.ά.
Αποτελέσματα
Πέντε πολυμορφισμοί (SNP’s) επιλέχθηκαν, τελικά, προς ανάλυση: οι rs2472297, rs6495122, rs4680, rs6968554 και rs11072505. Κανένα SNP δεν βρέθηκε να επιδρά
ix
στατιστικά σημαντικά στην εμφάνιση ΣΝ ή/και ΕΜ, ούτε να αλληλεπιδρά με την κατανάλωση καφέ στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η παρουσία ενός Α αλληλομόρφου του rs2472297 έτεινε να αυξάνει την ημερήσια κατανάλωση καφέ (b= 0,26, p= 0,03), όμως, η ισχύς χανόταν με την παρουσία της φυσικής δραστηριότητας στους συγχυτικούς παράγοντες (b= 0,21, p= 0,08). Η αλληλεπίδραση κάθε C αλληλομόρφου του rs6495122 με την κατανάλωση καφέ φάνηκε να αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης δυσλιπιδαιμίας (b= 0,62, p= 0,01), ενώ το ίδιο αποτέλεσμα φάνηκε να έχει και στην αύξηση των επιπέδων της ολικής και LDL χοληστερόλης αίματος (b= 5,5, p= 0,004 και b= 3,9, p= 0,02, αντίστοιχα). Εκτός από το rs6495122, κάθε Α αλληλόμορφο του rs6968554 βρέθηκε, επίσης, ότι αλληλεπιδρά στατιστικά σημαντικά με την κατανάλωση καφέ στην αύξηση των επιπέδων της ολικής και LDL χοληστερόλης αίματος (b= 6,2, p= 0,001 και b= 5,2, p= 0,001, αντίστοιχα).
Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν δυο σημαντικά ευρήματα: αφενός, ότι η εξατομικευμένη κατανάλωση καφέ επηρεάζεται από το γονότυπο και, αφετέρου, ότι η κατανάλωση καφέ αλληλεπιδρά με το γονότυπο και προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Επιπλέον έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να επιβεβαιώσει τα ευρήματα αυτά και να τα επεκτείνει και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Ακόμα, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνουν αυτά, αλλά και τα συστατικά του καφέ τα οποία ευθύνονται για κάθε επίδραση του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Καφές - Διαιτολογικές απόψεις
Γονίδια
Καφές - φυσιολογικές επιδράσεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Λέξεις-κλειδιά:
Γονίδια, προδιάθεση, καφές, κατανάλωση
Περιγραφή:
85 σ.: πίν., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KARAGLANI_EDD_14.pdf

1 MB