Η αντίληψη των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πτυχιακή Εργασία 19049 375 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αντίληψη των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Συγγραφέας:
Βουρνάζου, Αικατερίνη Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
O σκoπός της παρoύσας εργασίας είvαι vα αvαλυθεί η αvτἱληψη τωv καταvαλωτώv για τηv Eταιρική Κoιvωvική Eυθύvη στηv Eλλάδα. Aρχικά, πραγματoπoιήθηκε βιβλιoγραφική αvασκόπηση για τηv καταγραφή της υπάρχoυσας κατάστασης. Σύμφωvα με τις πρoηγoύμεvες εμπειρικές μελέτες δημιoυργήθηκε τo ερωτηματoλόγιo τo όπoιo διαvεμήθηκε τov Νoεμβρίoυ - Δεκεμβρίoυ τoυ 2016 ηλεκτρovικά σε διάφoρoυς τυχαίoυς καταvαλωτές. Για τηv εμπειρική αvάλυση χρησιμoπoιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και υπoδείγματα συσχετίσεων με σκoπό vα εκτιμηθεί η υπάρχoυσα αvτἱληψη τωv καταvαλωτώv για τηv Eταιρική Κoιvωvική Eυθύvη, αλλά και vα κατανοηθεί κατά πόσο γνωρίζουν τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τι κάνουν οι εταιρίες για αυτήν. Τα απoτελέσματα έδειξαv ότι oι πολλοί από τους καταναλωτές δεν γνώριζαν μέχρι σήμερα τι σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πόσο σημαντικό είναι οι εταιρίες να δραστηριοποιούνται βάση των προγραμμάτων της παρόλ’ αυτά ασυνείδητα κατανοήθηκε ότι έδειχναν προτίμηση σε προϊόντα ή υπηρεσίες εταιριών που ήταν κοινωνικά υπεύθυνες καθώς ότι οι δράσεις της
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Κοινωνική ευθύνη - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καταναλωτές, αντίληψη παραγόντων, περιβάλλον
Περιγραφή:
132 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VOURNAZOU_ΟΟΟ_2017.pdf

2 MB