Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την προώθηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού μάρκετινγκ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18906 305 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την προώθηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού μάρκετινγκ
Συγγραφέας:
Μπένου, Χριστίνα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Το νηπιαγωγείο είναι η βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει σαν στόχο την ισόρροπη και ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη των παιδιών σε νοητικό, συναισθηματικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει το νηπιαγωγείο στην εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών χρήζει προώθησης, υποστήριξης και ανάπτυξης μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού μάρκετινγκ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των νηπιαγωγών, που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία, σχετικά με την προώθηση και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ. Παράλληλα με τη θεωρητική διερεύνηση, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016, σε νηπιαγωγεία της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο “SPSS”. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν έχουν κατανοήσει μέτρια τον όρο «εκπαιδευτικά ιδρύματα και μάρκετινγκ». Έχουν ουδέτερη άποψη για το μάρκετινγκ όπως και για το μάρκετινγκ στην εκπαίδευση. Ακόμη, έχουν ελάχιστες γνώσεις εφαρμογής στρατηγικών μάρκετινγκ στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, επιθυμούν πολύ να επιμορφωθούν σε μεθόδους εφαρμογής στρατηγικών μάρκετινγκ στο νηπιαγωγείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση, Προσχολική
Εκπαίδευση, Προσχολική - Διοίκηση και οργάνωση
Μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Μάρκετινγκ, Νηπιαγωγείο, Προσχολική Αγωγή, Ανάδειξη Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείου
Περιγραφή:
145 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

BENOU_PMSOOO_2017.pdf

5 MB