Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Πτυχιακή Εργασία 18594
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στα τροφικά απόβλητα και στους τρόπους πρόληψης τους. Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει μία σύντομη αναφορά σε ορισμούς όπως, αστικά στερεά απόβλητα και οικιακά απόβλητα, θα αναλυθεί εκτενέστερα το θέμα των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και σημαντικοί όροι όπως αποφεύξιμα και αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα. Ακόμα, αφού επισημανθεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στην Ελλάδα, θα γίνει αναφορά στα αίτια παραγωγής τροφικών αποβλήτων καθώς και στις επιπτώσεις των τροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία. Επίσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή τροφικών αποβλήτων, καθώς επίσης θα αναφερθούν και μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος έχει σχέση με το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας. Αφού γίνει περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, θα γίνει ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από στην συμπλήρωση ημερολογίων καταγραφής τροφικών αποβλήτων. Τέλος, θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα αναφερθούν προτάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Λέξεις-κλειδιά:
αστικά στερεά απόβλητα,αίτια παραγωγής,αποφεύξιματροφικά απόβλητα, αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα,Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Περιγραφή:
101 σ., πίν., εικ., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Spyridakis_GEO_15.pdf

4 MB