Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου

Πτυχιακή Εργασία 18576 624 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου
Συγγραφέας:
Ανδρεάδη, Μαρία Σ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Ενόψει των σοβαρών διαστάσεων
που έχει λάβει το προσφυγικό –
μεταναστευτικό ζήτημα για την
Ελλάδα, του κινδύνου των βασικών
ανθρώπινων δικαιωμάτων των
αιτούντων άσυλο και προσφύγων,
καθώς και των δικαιωμάτων των
κατοίκων της Ελλάδας, και κυρίως
των ακριτικών περιοχών, που σε
ένα ήδη βεβαρυμμένο κοινωνικό-
οικονομικό κλίμα, αδυνατούν ως
τόποι πρώτης υποδοχής να
διαχειριστούν τις διαρκώς
διογκούμενες μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές, επιχειρείται η
διερεύνηση των τρόπων
ανταπόκρισης των δομών και
μηχανισμών του νησιού της Χίου
στην υποστήριξη των αναγκών των
προσφύγων.
Η εργασία ξεκινά με το πρώτο
κεφάλαιο και μια σύντομη
αναφορά στην εξέλιξη του
περιεχομένου της διεθνούς
προστασίας και των διεθνών
διακηρύξεων για το καθεστώς των
προσφύγων, προκειμένου να
διασαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο
προστασίας τους αλλά και ο
ορισμός τους. Στο δεύτερο
κεφάλαιο, αναλύεται η εξέλιξη του
ευρωπαϊκού κοινοτικού
κεκτημένου για το άσυλο, με
αναφορές στις βασικές ευρωπαϊκές
πολιτικές και συνθήκες για το
άσυλο και τη μετανάστευση. Στο
τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι
σημαντικότερες εξελίξεις στο
εθνικό νομικό πλαίσιο για το
άσυλο, ενώ στο τέταρτο
επισημαίνονται οι πρόσφατες
εξελίξεις στην Ευρώπη εν μέσω της
εξέλιξης της προσφυγικής κρίσης
αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας. Στο
πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι
μεθοδολογικές αρχές πάνω στις
οποίες βασίστηκε η παρούσα
μελέτη, ενώ στο έκτο ακολουθεί η
ανάλυση και παρουσίαση των
ερευνητικών προϊόντων. Τέλος, στο
έβδομο κεφάλαιο παραθέτονται τα
συμπεράσματα της συνολικής
προσπάθειας, συνοδευόμενα από
μερικές προτάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Λέξεις-κλειδιά:
πρόσφυγες, άσυλο, διεθνής προστασία
Περιγραφή:
102 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

mariaandreadi_geo_2017.pdf

6 MB