Διερεύνηση του ρόλου της μεσογειακής διατροφής στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου υπό την παρουσία μεταβολικού συνδρόμου: επιδημιολογική μελέτη Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 18569
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του ρόλου της μεσογειακής διατροφής στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου υπό την παρουσία μεταβολικού συνδρόμου: επιδημιολογική μελέτη Αττική
Συγγραφέας:
Καλλιέρη, Ξανθή Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Πολυχρονόπουλος, Ευάγγελος
Περίληψη:
Σκοπός:να εξεταστεί η επίδραση της προσκόλλησης στηΜεσογειακή δίαιτα, στον 10-ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο, παρουσία μεταβολικού συνδρόμου. Υλικό-Μέθοδος: από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002, 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νόσων, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης.Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10-ετής επανέλεγχος σε 2583 συμμετέχοντες. Η επίπτωση θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβάντων προσδιορίστηκαν με τα κριτήρια WHO-ICD-10. Το μεταβολικό σύνδρομο καθορίστηκε με τον αναθεωρημένο NCEP ATP III, τον IDF και τα ομογενοποιημένα κριτήρια. Ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή μετρήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Για την εκτίμηση των Σχετικών Κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση επιβίωσης και για την εύρεση της άμεσης και της έμμεσης επίδρασης της Μεσογειακής Δίαιτας στον καρδιαγγειακό κίνδυνο χρησιμοποιήθηκαν Δομημένα Υποδείγματα (Structure Equation Models). Αποτελέσματα: από τους συμμετέχοντες που επαναξιολογήθηκαν στο 10-ετή επανέλεγχο της μελέτης, εμφάνισε καρδιαγγειακό συμβάν το 15.7%. Με βάση τα ATP III κριτήρια,μεταβολικό σύνδρομο είχαν το 20% των συμμετεχόντων και το 29.1% εξ΄αυτών εκδήλωσε καρδιαγγειακό επεισόδιο.Η παρουσία μεταβολικού συνδρόμου συσχετίστηκε με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 72% στο πολυπαραγοντικό μοντέλο με την CRP . Κάθε μονάδα αύξησης στο MedDietScore συσχετίστηκε με μείωση του 10-ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 9%Τα επιμέρους συστατικά της Μεσογειακής Δίαιτας δεν συσχετίστηκαν σημαντικά με τον κίνδυνο. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα είχε σημαντική επίδραση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, άμεση και έμμεση, μέσω της μείωσης της φλεγμονής και της υπέρτασης, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητη καρδιοπροστατευτική δράση της μεσογειακής δίαιτας σε σχέση με την παρουσία μεταβολικού συνδρόμου. Συμπεράσματα: Το μεταβολικό σύνδρομο θεωρήθηκε αξιόπιστος προγνωστικός δείκτηςκαρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η Μεσογειακή Δίαιτα ως σύνολο, και όχι ως επιμέρους ομάδες τροφίμων, συσχετίστηκε με τη 10-ετή μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή Δίαιτα, καρδιαγγειακή νόσος, μεταβολικό σύνδρομο, φλεγμονή
Περιγραφή:
96 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KALLIERI_PMSEDD_17.pdf

1 MB