Συγκριτική μελέτη των απόψεων των μελών της σχολικής επιτροπής ακι των διευθυντών των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και λειτουργία της σχολικής επιτροπής στα σχολεία της διεύθυνσης Π.Ε. Γ' Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18470 332 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των απόψεων των μελών της σχολικής επιτροπής ακι των διευθυντών των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και λειτουργία της σχολικής επιτροπής στα σχολεία της διεύθυνσης Π.Ε. Γ' Αθήνας
Συγγραφέας:
Ευαγγελίου, Μαρία Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Οι σχολικές επιτροπές, ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι Ν.Π.Δ.Δ.. Με την εφαρμογή του καλλικρατικού νόμου Ν.3852/2010 (άρθρο 103) που αντικατέστησε το Ν.3463/2006 (άρθρο 243), άλλαξε η δομή και η λειτουργία της σχολικής επιτροπής. Η σχολική επιτροπή αποτελείται από 5 έως 15 μέλη και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει αυξημένο κύρος και επιρροή πάνω στο ουσιαστικό κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Ενώ μέχρι πρότινος ο διευθυντής του σχολείου ήταν ο οικονομικός διαχειριστής, ο καλλικρατικός νόμος άλλαξε τα δεδομένα και οικονομικός διαχειριστής είναι ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου.
Έργο της είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των κύριων δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), των εξόδων καθαριότητας των χώρων, των δαπανών για την επισκευή και συντήρηση των κτιριακών υποδομών και κάθε είδους εξοπλισμού τους. Επιπρόσθετα, εισηγούνται, για τον εφοδιασμό των σχολείων με έπιπλα και εξοπλισμό, με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες, για τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και για τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη των απόψεων των μελών της σχολικής επιτροπής και των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της σχολικής επιτροπής στα σχολεία της Γ΄ Αθήνας και η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τη σχολική επιτροπή και κατ’ επέκταση την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Επιτροπή, Διευθυντής/τρια, Μέλη Σχολικής Επιτροπής, αποτελεσματικότητα, διαχείριση πόρων
Περιγραφή:
128 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Evangeliou_PMSOOO_17.pdf

2 MB