Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18427 444 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου
Συγγραφέας:
Καλλιακμάνη, Αγγελική Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης, τα κίνητρα και τις στρατηγικές μάθησης, καθώς και να διαπιστωθεί ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται αφενός μεταξύ τους, αφετέρου με τη γενική σχολική επίδοση των μαθητών αλλά και σε βασικά μαθήματα.Έτσι, χορηγήθηκαν σε 216 μαθητές γυμνασίου δύο ερευνητικά εργαλεία. Το Ερωτηματολόγιο Κινήτρων και Στρατηγικών Μάθησης (MSLQ) και το Τεστ Τυπικών Προοδευτικών Μητρών του Raven το οποίο αξιολογούσε το νοητικό επίπεδο των μαθητών. Τα κυριότερα ευρήματα των αναλύσεων προκύπτουν ως εξής: Ανάμεσα στα δυο φύλα δεν σημειώνονται διαφορές ως προς το δείκτη νοημοσύνης τους και τα κίνητρα μάθησής τους. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια φαίνεται να κάνουν χρήση στατηγικών αυτορρύθμισης περισσότερο από τα αγόρια. Όσο αυξάνεται η τάξη φοίτησης, τόσο λιγότερη σπουδαιότητα αποδίδουν οι μαθητές στις μαθητικές τους δραστηριότητες. Επίσης, οι μαθητές που σημειώνουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις τείνουν να έχουν υψηλότερες πεποιθήσεις κινήτρων, χρησιμοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό στρατηγικές για τη μάθησή τους,σε σχέση με τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων. Σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας των σχολικών επιδόσεων αναδεικνύεται η αυτεπάρκεια των μαθητών. Ταυτόχρονα, το άγχος εξετάσεων φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την επίδοση στα μαθηματικά. Επιπλέον, οι χαρισματικοί μαθητές έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις από τους μαθητές με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Ο δείκτης νοημοσύνης δεν φαίνεται να αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης των κινήτρων και στρατηγικών μάθησης των μαθητών. Τέλος, ο συγκεκριμένος δείκτης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τους μη χαρισματικούς μαθητές ως προς τη διαμόρφωση των σχολικών τους επιδόσεων. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κίνητρα
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτης νοημοσύνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης, σχολικές επιδόσεις
Περιγραφή:
132 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0