Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Πτυχιακή Εργασία 18422
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στο ρέμα Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)
Συγγραφέας:
Καραντζιά, Μαριάνθη Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, εξετάζει την απόκριση ενός ποταμού στη βροχόπτωση, καθώς και στη φύση και δυναμική της πλημμύρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εκτιμηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος στην λεκάνη απορροής του ρέμματος Γιαννούλας που βρίσκεται στο νομό Αττικής με την εκτίμηση των ποσοτικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής, καθώς και να γίνει προσομοίωση της επιφανειακής απορροής με την υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής. Στην μελέτη αυτή, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων που αφορά το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS. Επιπρόσθετα συλλέχθηκαν στοιχεία (μετεωρολογικά, γεωμορφολογικά, χρήσεις γης κλπ.) τα οποία είναι ικανά να ερμηνεύσουν τόσο τα φυσικά, όσο και τα ανθρωπογενή αίτια, τα οποία οδηγούν σε πλημμυρικά γεγονότα στην συγκεκριμένη περιοχή. Στα πλαίσια της υδρολογικής ανάλυσης αξιοποιήθηκε ένα χωρικά κατανεμημένο εννοιολογικό μοντέλο βροχής-απορροής, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Maidment (1993) και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον ArcGIS 9.3, με τη χρήση ψηφιδωτών δεδομένων (raster grid). Τελικό στάδιο του μοντέλου, αποτελεί η σχεδίαση-κατασκευή ενός άμεσου συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος για μια ακραία βροχόπτωση, εκτιμώντας έτσι την απόκριση της ροής του ρέματος στην έξοδο της λεκάνης σε πραγματικές συνθήκες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Υδρολογία. Ύδατα
Λέξεις-κλειδιά:
Πλημμύρες, Υδρολογία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Ελλάδα
Περιγραφή:
161 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ., χάρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Karantzia_geo_2017.pdf

9 MB