Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18404 438 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου
Συγγραφέας:
Κωστόπουλος, Γεώργιος Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αρτελάρης, Παναγιώτης
Περίληψη:
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση της κοινωνιολογίας της εκλογικής συμπεριφοράς, οι χωρικές παράμετροι που βοηθούν στην καλύτερη ερμηνεία των προτύπων που καταγράφονται, καθώς και η αναδρομή στην επιστημονική θεωρία που προσπαθεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το εκλογικό σώμα. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η σχέση μεταξύ χώρου και εκλογικής συμπεριφοράς. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται βιβλιογραφικά οι δύο κυρίαρχοι τύποι ανάλυσης, αυτός της καταγραφής και σύνθεσης των δημογραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων και η χωρική διάσταση των εκλογικών προτύπων όπως αυτή απορρέει από την γεωγραφική κατανομή των χαρακτηριστικών των διοικητικών δομών, της δημογραφίας του πληθυσμού και άλλους παράγοντες. Παρά τις θεωρίες που έχουν προταθεί, το αντικείμενο της ανάλυσης τόσο των εκλογικών αποτελεσμάτων όσο και της εκλογικής προτίμησης είναι αρκετά σύνθετο και αβέβαιο, αντικατοπτρίζοντας την σύγχυση ή κρίση που μπορεί να επικρατεί σε ένα σύστημα. Η χωρική ανάλυση και μελέτη αυτών των τάσεων όχι μεμονωμένα αλλά μόνο σε συνδυασμό με τη χρήση άλλων κοινωνικών δεδομένων από τον ερευνητή, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα όχι της σίγουρης πρόβλεψης αλλά της καλύτερης κατανόησης των κριτηρίων και των αιτιών ενός εκλογικού αποτελέσματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική Γεωγραφία, Μοντέλα Εκλογικής Συμπεριφοράς, Χώρος και Εκλογική Συμπεριφορά, Χωρική Αυτοσυσχέτιση στην Εκλογική Συμπεριφορά
Περιγραφή:
102 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kostopoulos_PMSGEO_17.pdf

3 MB