Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου των Χανίων με χρήση αριθμητικού μοντέλου

Πτυχιακή Εργασία 18341 544 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου των Χανίων με χρήση αριθμητικού μοντέλου
Συγγραφέας:
Αναστασάκη, Ιωάννα Ι.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Η σημασία της παράκτιας ζώνης είναι καθοριστική για το συνολικό οικοσύστημα της εκάστοτε περιοχής μελέτης. Αποτελεί γεγονός ότι το 72% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται με νερό. Το 97% αυτού του νερού είναι θαλασσινό. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του ανθρώπινου πληθυσμού , ζει καντά σε παράκτιες περιοχές και επηρεάζεται από το περιβάλλον αυτό. Η δίαβρωση των ακτογραμμών είναι αποτέλεσμα τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών διεργασιών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση της ακτογραμμής. Το ανεμολογικό και κυματικό καθεστώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό , την εξέλιξη της μορφολογίας , της παράκτιας ζώνης στο πέρασμα του χρόνου.
Τα τελευταία χρόνια ο κόλπος των Χανίων αποτελεί , αδιαμφισβήτητα , το αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών . Η περιοχή του Κολυμβαρίου , βρίσκεται στο Νομό Χανίων , στον κόλπο των Χανίων δυτικά της πόλης και βορειοδυτικά του νησιού. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παραγωγή μοντέλων χαρτών που θα εμφανίζουν την εξέλιξη της ακτογραμμής σε διαφορετικές φάσεις κυματικών και ανεμολογικών συνθηκών , μέσα από την αποδελτίωση , τόσο κυματικών και υδροδυναμικών μοντέλων , όσο και μοντέλων στερεομεταφοράς.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα , Mike 21 Coupled Model FM του Danish Hydraulic Institute (DHI) , το οποίο αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα μοντελοποίησης και παρέχει τη δυνατότητα σύζευξης τριών λογισμικών μονάδων (modules): (i) του υδροδυναμικού μοντέλου Hydrodynamic Module (HD), (ii) του κυματικού μοντέλου Spectral Wave Module (SW), και (iii) του μοντέλου στερεομεταφοράς μη συνεκτικών ιζημάτων Sand Transport Module (ST). Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω εργασία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα του μοντέλου της ακτογραμμής (shoreline model) , με απότερω σκοπό , μία μακροχρόνια πρόβλεψη για την περιοχή μελέτης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του παραπάνω μοντέλου αφορούσαν μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών , ενώ έχουν γίνει αρκετές αναφορές σε ήδη υπάρχουσες μελέτες , τόσο για την περιοχή μελέτης όσο και για άλλες περιοχές που άπτονται στο ίδιο αντικείμενο μελέτης.
Τελικά προϊόντα της παρούσας μελέτης είναι οι χάρτες μεταβολής στάθμης πυθμένα , οι χάρτες ταχύτητας ρεύματος , οι χάρτες ύψους κύματος καθώς και στερεομεταφοράς , για τα διάφορα σενάρια που επιλέχθηκαν , αλλά και τα διαγράμματα μεταβολής της ακτογραμμής για κάθε σενάριο που έχει επιλεχθεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Γεωλογία
Έδαφος. Εδαφολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Διάβρωση , Απόθεση , Κολυμβάρι , Mike 21 , Ακτογραμμή
Περιγραφή:
60 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0