Πληροφοριακά Συστήματα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης: Myschool

Μεταπτυχιακή Εργασία 18270 445 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληροφοριακά Συστήματα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης: Myschool
Συγγραφέας:
Μαραβέλια, Σοφία Ε.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η οργάνωση και η διοίκηση του σύγχρονου ελληνικού σχολείου έχει ως πρωταρχικό στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας στο εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα και μπορεί να εξασφαλίσει, μέσα από διαδικασίες και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι, αφενός, να διερευνηθεί και αναδειχθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, στις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του ΠΣ Myschool και αφετέρου, να αποτυπωθεί η αναγκαιότητα για περεταίρω αξιοποίηση και επέκταση αυτού.
Γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και στη συνέχεια διατυπώνονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016-17, προκειμένου να εντοπίσει το βαθμό της αποτελεσματικότητας του πληροφοριακού συστήματος Myschool, στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολικές μονάδες ΔΕ της Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής. Εστιάζει στην εμπειρία και άποψη των εκπαιδευτικών που καθημερινά χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα για να διεκπεραιώνουν τα διοικητικά τους καθήκοντα. Μεθοδολογικά υιοθετήθηκε η ποσοτική προσέγγιση, δηλαδή η συλλογή δεδομένων με δομημένο on line ερωτηματολόγιο.
Τέλος, προτείνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις προκειμένου η χρήση του πληροφοριακού συστήματος να αποδώσει καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα στα σχολεία της επικράτειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, πληροφοριακό σύστημα, Myschool, Οργάνωση και Διοίκηση σχολικής μονάδας, αποτελεσματικότητα
Περιγραφή:
126 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Maravelia_PMSIT_17.pdf

1 MB