Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας βατόμουρων στη Θεσσαλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18216 656 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας βατόμουρων στη Θεσσαλία
Συγγραφέας:
Παπαπούλιου, Μαρία-Ευφροσύνη Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας ήταν η περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας βατόμουρων στη Θεσσαλία. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη χρήση του λογισμικού SimaPro5.1 και τη μέθοδο CML Baseline 2000. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν όλες οι δραστηριότητες και οι εισροές που απαιτούνται για την καλλιέργεια των βατόμουρων στο αγρόκτημα, ενώ συμπεριλαμβάνεται και η αποθήκευσή τους μετά τη συγκομιδή.
Για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα από δύο καλλιέργειες βατόμουρων. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν σχετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την περιβαλλοντική αξιολόγηση καλλιεργειών βατόμουρων και συναφών φρούτων της ίδιας οικογένειας σε άλλες χώρες.
Το βασικότερο συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η άρδευση και η αποθήκευση του προϊόντος είναι οι δύο διεργασίες που προκαλούν τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση στο εξεταζόμενο σύστημα. Η συνεισφορά τους στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προέρχεται από τη χρήση πολυαιθυλενίου για την κατασκευή του σωλήνα άρδευσης και των μπολ αποθήκευσης του προϊόντος, όπως επίσης, από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια της εξόρυξης και της χρήσης ορυκτών πόρων.
Η αντικατάσταση του πολυαιθυλενίου με ένα υλικό πιο φιλικό στο περιβάλλον θα αποτελούσε την ιδανική λύση για την ελαχιστοποίηση της συνεισφοράς αυτών των δύο δραστηριοτήτων στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από την άλλη, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του συστήματος, ώστε να γίνει περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωργία και περιβάλλον
Γεωργική οικολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική αξιολόγηση, ΑΚΖ, Βατόμουρα, Θεσσαλία
Περιγραφή:
75 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papapouliou_PMSOOO_17.pdf

2 MB