Τριαρχική νοημοσύνη και διαπολιτισμικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 1793 118 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τριαρχική νοημοσύνη και διαπολιτισμικότητα
Συγγραφέας:
Μαρκάκη, Αριστέα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να εντοπιστεί ο βαθμός αλληλεπίδρασης του παράγοντα «νοημοσύνη» με τον παράγοντα «πολιτισμό» στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη την άποψη ότι οι παράγοντες αυτοί είναι οι κύριοι «διαμορφωτές» των επιδόσεων των μαθητών προσπαθήσαμε, λαμβάνοντας υπ’ όψη μας κατά κύριο λόγο τη θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης αλλά και εκείνη της Πολιτισμικής Νοημοσύνης, να απομονώσουμε την αρνητική επίδραση των παραγόντων αυτών και να μελετήσουμε τις επιδόσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών υπό νέο πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα, με στόχο να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων αυτών στις επιδόσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών μαθητών. Στους 2272 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα διανεμήθηκαν δυο τεστ. Το πρώτο είχε σκοπό την εκτίμηση της αυτεπάρκειάς τους σε σχέση με προτάσεις που σχετίζονταν με την αναλυτική, δημιουργική και πρακτική νοημοσύνη που εισηγήθηκε ο Sternberg και το δεύτερο είχε να κάνει με την εκτίμηση των επιδόσεων των μαθητών σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με την αναλυτική, τη δημιουργική και πρακτική νοημοσύνη. Οι ερευνητικές υποθέσεις που έγιναν υποστήριζαν πως οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών θα ήταν υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των αλλοδαπών μαθητών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις μας καθώς και το γεγονός ότι τόσο το περιβάλλον όσο και η πολιτισμική προέλευση επιδρούν σημαντικά σε αυτό που τελικά ορίζεται νοημοσύνη. Επιπλέον το τι ορίζεται «ευφυές» και το τι όχι σαφώς και δεν μπορεί να είναι κοινό για όλους τους πολιτισμούς με αποτέλεσμα κάθε ομάδα αλλοδαπών να εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις έναντι της «κυρίαρχης» ομάδας. Η παρούσα εργασία προτείνει πως με την εφαρμογή της Τριαρχικής Νοημοσύνης και λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα στοιχεία της Πολιτισμικής Νοημοσύνης οι δυσκολίες αυτές αναμένεται να προσπελαστούν με σκοπό της ανάδειξη της αυτής καθ’ αυτής ευφυούς πράξης κάθε φορά απαλλαγμένης από ποικίλες άλλες παραμέτρους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Συνείδηση, νόηση
Λοιπά Θέματα:
Νόηση
Δημιουργική σκέψη
Επιτυχία
Πολυπολιτισμικότητα
Λέξεις-κλειδιά:
Τριαρχική νοημοσύνη, διαπολιτισμικότητα
Περιγραφή:
79 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, markakh_aristea.pdf