Μελέτη Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων στηριζόμενων στη χρήση της Πληροφορικής και προσδιορισμός συστατικών στοιχείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17928 433 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων στηριζόμενων στη χρήση της Πληροφορικής και προσδιορισμός συστατικών στοιχείων
Συγγραφέας:
Αλευρά, Παγώνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Πατέλη, Αδαμαντία
Περίληψη:
Οι επιχειρήσεις στο παρελθόν διέπονταν από ένα μοντέλο κλειστής καινοτομικής λειτουργίας, όπου ανέπτυσσαν και εκμεταλλεύονταν με δικά τους μέσα νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Πλέον όμως κατευθύνονται σε ένα πιο ανοικτό τρόπο λειτουργίας, όπου το ζητούμενο είναι η σύμπραξη με οντότητες εξωτερικές της εταιρείας προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα ή τεχνολογίες. Πρόκειται για το μοντέλο της Ανοικτής Καινοτομίας.
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συλλάβεις την Ανοιχτή Καινοτομία, χωρίς επιχειρηματικό μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο που θα υλοποιήσει μια επιχείρηση είναι η απεικόνιση της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Περιγράφει το τι προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της, πως τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, μέσω ποιων πόρων, δραστηριοτήτων και συνεργασιών και πως κερδίζει χρήματα. Το business model canvas αποτελεί ένα πρότυπο εργαλείο στρατηγικού management, που βοηθά στην ανάπτυξη νέων ή την καταγραφή υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων.
Η παρούσα εργασία βασίζεται στη μελέτη και σχεδιασμό ενός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου για ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα. Δημιουργήθηκε μέσα από την μελέτη περιπτώσεων ένα οπτικό διάγραμμα. Είναι ένα εργαλείο με λέξεις κλειδιά που περιγράφουν: τις υποδομές, τους πελάτες, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τις συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες. Από την ανάλυσή μας προέκυψαν πέντε νέα στοιχεία τα οποία είναι: οι στρατηγικοί συνεργάτες, οι πόροι που ανταλλάσσονται, η δημιουργία αξίας για το πελάτη ή για το συνεργάτη, οι τύποι συνεργασίας καθώς και οι στόχοι συνεργασίας. Καταλήξαμε ότι προκειμένου οι επιχειρήσεις να μεταβούν σε πιο ανοικτές δομές λειτουργίας καλούνται να αποτυπώσουν τη στρατηγική τους στο openbusinessmodelcanvas που τους προσφέρει πληρότητα και μια νέα προοπτική στρατηγικής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανοιχτό Eπιχειρηματικό Mοντέλο, Συνεργατικότητα, Συνδημιουργία
Περιγραφή:
74 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0