Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) καταγραφής - επεξεργασίας ανωνύμων ιατρικών δεδομένων με στόχο της παραγωγή διαχρονικών μελετών για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 17909 338 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) καταγραφής - επεξεργασίας ανωνύμων ιατρικών δεδομένων με στόχο της παραγωγή διαχρονικών μελετών για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού
Συγγραφέας:
Φασουλάκη, Ιωάννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαντζάνα, Βασιλική
Περίληψη:
Το αντικείμενο της εργασίας εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο που ονομάζεται “Big Data in Health”. Ξεκινώντας με την κεντρική έννοια του αντικειμένου, τα Big Data, με κύρια χαρακτηριστικά τους, την τεράστια έκταση, και την τεράστια ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται, θα αναφέρουμε πως αυτά σχετίζονται και πως μπορούν να συνεισφέρουν στον τομέα της Υγείας, πως κωδικοποιούνται και πως καθίστανται αξιοποιήσιμα από τα Πληροφοριακά Συστήματα. Εν συντομία θα αναφερθούμε στην κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας, και στο πλαίσιο των Ερευνών Υγείας καθώς και στο κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό. Θα αναφερθούμε στο ζήτημα των Big Data in Health, και στην ελλιπή τους εκμετάλλευση. Αυτός ο όγκος των δεδομένων, μη πλήρως διαχειρίσιμος ακόμη, μπορεί με την κατάλληλη επεξεργασία - μελέτη, μέσω μιας αναλυτικής πλατφόρμας Υγείας, να εξασφαλίσει στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία, πλήθος συμπερασμάτων και μετά-πληροφοριών (metadata) που θα βοηθήσουν τον τομέα της Υγείας σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως:

1.Μελέτες Υγείας του Πληθυσμού,
2.Προωθητικές Καμπάνιες Υγείας & Ενημέρωσης κατά Ασθενειών,
3.Βελτιστοποίηση Πρακτικών τιμολόγησης οργανισμών Υγείας & Βελτιστοποίηση θεραπευτικών μεθόδων του Ε.Σ.Υ. & των λοιπών οργανισμών Υγείας ,
4.Κριτικές Μελέτες Ποιότητας του Ε.Σ.Υ. και των λοιπών οργανισμών Υγείας.

Στο 3ο Κεφάλαιο αναπτύξαμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της εργασίας και στο 4ο κεφάλαιο αναλύσαμε τη Μελέτη Περίπτωσης που πραγματοποιήσαμε για δυο Δημόσια Νοσοκομεία στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάσαμε αναλυτικά το μοντέλο λειτουργίας (γενικό και ειδικό) της Αναλυτικής Πλατφόρμας Υγείας, την εξωτερική δομή της, καθώς και την δομή και το τεχνολογικό προφίλ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Δημόσιων Νοσοκομείων ,που προορίζονται για διασύνδεση με την πλατφόρμα.

Συνεχίσαμε με την παρουσίαση του μηχανισμού επικοινωνίας μεταξύ Αναλυτικής Πλατφόρμας και νοσοκομείων, και την εσωτερική δομή της προτεινόμενης πλατφόρμας. Παρουσιάσαμε, λεπτομερώς τις οντότητες και τους χρηστές της αναλυτικής πλατφόρμας. Αναφερθήκαμε στα δεδομένα που θα επεξεργάζεται η αναλυτική πλατφόρμα, στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δεδομένα αυτά και στο μέγεθος τους, βάσει πρόβλεψης που σχηματίσαμε μέσω υπολογισμών. Τέλος , πολύ σημαντικά ζητήματα που αναλύσαμε ήταν οι προτεινόμενες τεχνολογίες που μπορεί να ενσωματώσει η αναλυτική πλατφόρμα Υγείας και οι διαδικασίες που θα την διέπουν. Ολοκληρώσαμε με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου εγχειρήματος για την Δημόσια Υγεία και την Κοινωνία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Ιατρική (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακά συστήματα, υγεία, μεγάλα δεδομένα, πλατφόρμα Analytics
Περιγραφή:
155 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0