Απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 17492 731 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σκουρλή, Όλγα
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της Αειφόρου Εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης του αειφόρου σχολείου, βασική προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία για να διαχειριστούν ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης.
Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας παίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), τα οποία αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν στο επίκεντρό τους την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2015, σε δείγμα 103 εκπαιδευτικών Κ.Π.Ε όλης της χώρας, με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε είναι επιμορφωμένοι και εξοικειωμένοι με τις Τ.Π.Ε.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε ως ένα βαθμό στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τους και ότι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Π.Ε, για τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε και για την παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς των Κ.Π.Ε γίνεται μεγαλύτερη όταν αυξάνεται η εξοικείωσή τους με τις Τ.Π.Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τεχνολογία της πληροφορίας
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, Κ.Π.Ε, Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τεχνολογίας, χρήση Τ.Π.Ε.
Περιγραφή:
77 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΣΚΟΥΡΛΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf

1 MB