Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση των θαμνώνων της φοινικικής Αρκεύθου (Juniperus phoenicea L) στη Βορειοανατολική Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 17486 621 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση των θαμνώνων της φοινικικής Αρκεύθου (Juniperus phoenicea L) στη Βορειοανατολική Αττική
Συγγραφέας:
Παυλίδου, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία διερευνούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην κυριαρχία δύο μεσογειακών κωνοφόρων J. phoenicea – P. halepensis. Η περιοχή μελέτης είναι η Βορειοανατολική Αττική. Ενώ συστάδες κυριαρχούμενες από χαλέπιο πεύκη είναι πολύ διαδεδομένες σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές, δε συμβαίνει το ίδιο με τη φοινικική άρκευθο. Η οριοθέτηση της περιοχής έγινε με κριτήριο την παρουσία κυριαρχούμενων από άρκευθο συστάδων. Το πειραματικό κομμάτι αφορά εργασία πεδίου και εργασία φωτοερμηνίας δορυφορικών εικόνων σε συνδυασμό με χαρτογράφηση με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν αφορούσαν το υψόμετρο και το γεωλογικό υπόβαθρο. Οι απαραίτητοι συσχετισμοί έγιναν με την εισαγωγή του αντίστοιχου γεωλογικού και υψομετρικού χάρτη στο λογισμικό GIS. Διενεργήθηκε τυχαία δειγματοληψία σημείων με σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου που δείχνει τις σχέσεις μεταξύ της κυριαρχίας ενός εκ των δύο ειδών και των περιβαλλοντικών μεταβλητών μέσω της λογιστικής παλινδρόμησης. Η κυριαρχία των δύο ειδών φαίνεται να εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το γεωλογικό υπόστρωμα. Οι κατηγορίες που ευνοούν στην κυριαρχία του ενός αποκλείουν την κυριαρχία του άλλου. Αναφορικά με το υψόμετρο, υπάρχει σημαντικό επίπεδο εξάρτησης όσον αφορά την κυριαρχία της αρκεύθου αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για το πεύκο που η κυριαρχία του φαίνεται να είναι ανεξάρτητη του υψομέτρου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Δάση και δασοκομία
Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά:
Φοινικική Άρκευθος, Υψόμετρο, Γεωλογία, κυριαρχία
Περιγραφή:
139 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0