Οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Πτυχιακή Εργασία 17363
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας:
Δικαίος, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αναλύει το ρόλο του τομέα των Μεταφορών στην εθνική οικονομία, αναδεικνύοντας τη σημασία των χερσαίων Μεταφορών δηλαδή των σιδηροδρομικών και οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Οι απαιτήσεις για ασφαλή, έγκαιρη, αξιόπιστη με χαμηλό κόστος αλλά και φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά αγαθών καθίστανται στόχοι υψηλής προτεραιότητας για τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή της χώρας.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σκιαγράφηση των εξελίξεων στις χερσαίες μεταφορές, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που εκτελούνται στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αρχικά, με βάση πρωτογενείς και δευτερογενείς, στοιχειοθετείται η αυξανόμενη βαρύτητα των εμπορευματικών μεταφορών στην ελληνική οικονομία και παρουσιάζονται οι κύριες μεταβολές στα δύο είδη μέσων που έχουν αναλάβει τις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη: α) το σιδηρόδρομο στον οποίο ο ΟΣΕ έχει μονοπωλιακή θέση και β) τις οδικές μεταφορές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορευματικών μεταφορών στο παραπάνω άξονα.
Οι μεταβολές που εξετάζονται στην εργασία στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των εξωτερικών κοστών. Ειδικότερα, ο ΟΣΕ μεταβάλλεται σταδιακά σε οικονομικά βιώσιμο οργανισμό, υιοθετώντας παράλληλα στόχους για σύγχρονες συνθήκες μεταφοράς εμπορευμάτων. Βήματα προόδου σημειώνονται και στις οδικές μεταφορές, με την απελευθέρωση των σχετικών επαγγελμάτων, τη συγκέντρωση του κλάδου σε λιγότερες και αποδοτικότερες επιχειρήσεις.
Από την άλλη, στην εργασία παρουσιάζεται ο προβληματισμός σχετικά με τα εξωτερικά κόστη των χερσαίων μεταφορών και πιο συγκεκριμένα των οδικών μεταφορών οι οποίες αποτελούν τη κύρια πηγή εξωτερικών κοστών με τις εξής μορφές: α) τα τροχαία ατυχήματα β) τη σχετικά μεγάλη κατανάλωση ενέργειας με γ) τη συνεπαγόμενη μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος με CO2 και δ) την ηχορύπανση που παράγεται είτε μέσα στη ΠΑΘΕ είτε από τη παράκαμψή της λόγω αυξημένων διοδίων. Επιπλέον, εξετάζονται οι προοπτικές των χερσαίων μεταφορών στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέσω μιας σύντομης ανάλυσης κόστους-οφέλους και υπό το πρίσμα των πρόσφατων καίριων και υποσχόμενων μεταβολών στο λιμάνι του Πειραιά όσο και με τη κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.
Τέλος, ο σιδηρόδρομος μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρουν μπορούν να οδηγήσουν σε ενίσχυση της προσπελασιμότητας, βελτίωση της παραγωγικότητας, θετικές οικονομίες συγκέντρωσης, διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης και να συμβάλουν στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, εμπορευματικές μεταφορές, χερσαίες μεταφορές, οδικές μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές
Περιγραφή:
81 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Πτυχακη TELIKO.pdf

2 MB