Αξιολόγηση των συνενώσεων των δήμων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Διδακτορική Διατριβή 16554 579 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των συνενώσεων των δήμων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
Συγγραφέας:
Φώης, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η κριτική προσέγγιση και η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» και πρόγραμμα «Καλλικράτης») και οι επιπτώσεις που είχαν αυτές στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στόχος των μεταρρυθμίσεων ήταν η δημιουργία ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ισχυρών και αποτελεσματικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, καθώς και να παρέχουν αποτελεσματικές και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες. Συνδετικός κρίκος των δυο αυτών μεταρρυθμίσεων είναι η πολιτική των συνενώσεων που ακολουθήθηκε. Για την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση SWOT για τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του προγράμματος «Καλλικράτης». Μετά τη συμπλήρωση των 236 ερωτηματολογίων από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακολούθησε η κωδικοποίηση των μεταβλητών, η εισαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο SPSS v 19.0. και η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης. Για να καταγραφούν τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου και των στατιστικών αναλύσεων, όσον αφορά τις επιδράσεις της μεταρρύθμισης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές και λογιστικές παλινδρομήσεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι συνενώσεις συνέβαλαν ικανοποιητικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, μέσω της ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με νέες αρμοδιότητες και πόρους και επομένως στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, όπως, επίσης, και στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στα κοινά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Λοιπά Θέματα:
Τοπική αυτοδιοίκηση
Κοινοτική ανάπτυξη - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Συνενώσεις Δήμων
Περιγραφή:
230 σ. : πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0