Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών περιοχών της χώρας

Διδακτορική Διατριβή 16389 778 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών περιοχών της χώρας
Συγγραφέας:
Βήκας, Ιωάννης - Οδυσσέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και οι προοπτικές ενίσχυσης του θεσμού των Βιομηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα και των επιχειρήσεών τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Μέσα από την επισκόπηση του θεσμού, εξετάζονται οι δυνατότητες των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας να ακολουθήσουν το μοντέλο της βιομηχανικής οικολογίας και της βιομηχανικής συμβίωσης, με απώτερο στόχο την εύρεση προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και την ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι Βιομηχανικές Περιοχές, αποτελώντας ένα σύνολο πολλών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα και έναν πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής τους, παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για την προώθηση ευρύτερων δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα, ακολουθώντας το μοντέλο ανάπτυξης των περιβαλλοντικών βιομηχανικών πάρκων του εξωτερικού. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύονται τα οφέλη της δομημένης περιβαλλοντικής διαχείρισής τους, η σημασία της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεών τους σε τομείς, όπως η ανταλλαγή και χρήση υποπροϊόντων, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να έχει η συνεργασία των Βιομηχανικών Περιοχών και των επιχειρήσεών τους με εξωτερικούς φορείς. Η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2012-2013, επεκτάθηκε σε 19 θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας και 3 άτυπες Βιομηχανικές Περιοχές (Βιομηχανικές Ζώνες). Σε αυτή συμμετείχαν 100 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των Βιομηχανικών Περιοχών, μέσω της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου. Η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική επεξεργασία των στοιχείων μέσα από την παραγοντική ανάλυση και τις γραμμικές και λογιστικές παλινδρομήσεις, αναδεικνύουν παράγοντες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων των Βιομηχανικών Περιοχών, το βαθμό ικανοποίησής τους από τη λειτουργία τους εντός της Βιομηχανικής Περιοχής, τη χρήση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το βαθμό ανάπτυξης συνεργειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η θετική σχέση που προκύπτει μεταξύ της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας επιχείρησης με τη χρήση υποπροϊόντων άλλων επιχειρήσεων, καθώς και με τη χρήση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αναδεικνύει τη σημασία της βιομηχανικής συμβίωσης και της δομημένης περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τα οφέλη που αυτές μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις και στις Βιομηχανικές Περιοχές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσω της ανάλυσης των στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε, οδηγούν στις τελικές προτάσεις για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών, την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των υποπροϊόντων των επιχειρήσεων, την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τη βελτίωση του διοικητικού μοντέλου των Βιομηχανικών Περιοχών και τη συνολική ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Επιχειρηματικότητα
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία
Ανταγωνισμός
Βιομηχανικές περιοχές - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ), Πράσινη επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Βιομηχανική συμβίωση, Βιώσιμη ανάπτυξη, Επιχειρηματικά δίκτυα
Περιγραφή:
207 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0